Орфей у рецепції Івана Франка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Творчість тракійського співця Орфея і його напівміфічна постать часто досліджувалась та використовувалася у роботах українських письменників. Іван Франко часто звертався до нащаддя античних поетів, займався перекладами та аналізом текстів і приділив увагу постаті Орфея. Для сучасників сам І.Я.Франко асоціювався з тракійським поетом. Леся Українка присвятила свій твір "Орфеєве чудо" Івану Франку, а Микола Вороний у вірші "Іван Франко" порівняв із Орфеєм самого Івана Яковича. У праці "Дещо про Орфея та приписувані йому твори" Іван Франко детально аналізує фігуру Орфея та згадки у міфах, творах. Образ Орфея Іван Франко використовує і у власній поетичній творчості. Збірка "Зів’яле листя" змальовує закоханого співця. Образ Орфея як загубленого співця та нещасного закоханого простежується у творах збірки.
Опис
The oeuvre of Trakai poet Orpheus and his semi mythic figure was often analysed and used in the works of Ukrainian writers. Ivan Franko often turned to the heritage of ancient poets. He translated and analys ed texts and paid a lot of attention to the figure of Orpheus. Contemporaries associated Ivan Franko with a Trakai poet. Lesya Ukrainka dedicated her work “Orpheus miracle” to Ivan Franko, and Mikolay Voronii compared Ivan Franko with Orpheus in his poem Ivan Franko”. In the work "Something about Orpheus and the works attributed to him”, Ivan Franko analyzed the figure of Orpheus and references about poet in myths, works. Ivan Franco also used the image of Orpheus his own poetic creativity. Collection Fad ed leaves depicts a singer in love. The image of Orpheus as a lost singer and unfortunate lover is traced in his poetry.
Ключові слова
Міф, Орфей, творчість, Іван Франко
Бібліографічний опис
Мітракова О. Орфей у рецепції Івана Франка / Оксана Мітракова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 95–100.
Зібрання