Обґрунтування структурно-функціональної моделі дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
Анотація
У статті схарактеризовано поняття дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів, виявлено структурно-функціональні особливості такої системи, розкрито зміст її провідних компонентів. Доведено, що дидактична система сенсорного розвитку є відкритим складним динамічним утворенням, композиція якого характеризується ієрархічністю, нелінійністю зв’язків і зумовлена специфікою чуттєвого відображення дійсності у свідомості учня молодшого шкільного віку. There are determined the concept of didactic system sensory system primary school children, found structural and functional features of the system, the content of its major components in the article. Proved that sensory didactic system is an open complex dynamic form, the composition is characterized by hierarchical, non-linear relationships and caused by specific sensory reflection of reality in the minds of pupil elementary school
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Barbashova, I. А. (2017). The justification structural-functional model of didactic system touch primary school children. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 53(114), 11–14.
Зібрання