Педагогічна теорія розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів академіка Олександри Савченко в реаліях сьогодення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Івано-Франківськ : Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Мета статті – довести, що педагогічна система розвитку пізнавальної самостійності молодших шко-лярів, розроблена академіком Олександрою Яківною Савченко, є підґрунтям оновлення сучасних мето-дик початкового навчання.Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження: аналіз наукових праць ака-деміка О. Савченко, синтез, систематизація, порівняння та узагальнення представленого матеріалу.Результати. У статті розкрито педагогічну теорію розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів, засновану на дослідженнях відомої української вченої Олександри Савченко, а саме: наго-лошено на значущості та актуальності основних ідей та концепцій академіка для поліпшення якості освіти та розвитку пізнавальної самостійної діяльності молодших школярів у сучасних реаліях.На основі аналізу наукових праць академіка О. Савченко визначено поняття, мету та зміст пізнаваль-ної самостійності; висвітлено дидактичні умови та способи її розвитку, що активно використовуються у роботі зі здобувачами початкової освіти в умовах сьогодення. Окреслено компоненти (мотиваційний, змістовий та організаційно-процесуальний), які відіграють важливу роль у розвитку пізнавальної само-стійності учнів початкової школи.Розглянуто оригінальну педагогічну систему розвитку пізнавальної самостійності молодших шко-лярів ученої О. Савченко, яка суттєво вплинула на вдосконалення змісту, форм, засобів і методів нав-чання у сучасній початковій освіті та є одним із ключових векторів розвитку пізнавальних здібностей і самостійності здобувачів на сучасному етапі навчання.Проаналізовано зміст системи пізнавальних завдань академіка О. Савченко, що побудована на змістовій та процесуальній основі, реалізовує пізнавальну, розвиваючу та виховну функції навчання й містить завдання на порівняння; завдання на аналогію; завдання на визначення головного; на уза-гальнення і конкретизацію знань; на визначення образної та смислової ролі слова і словосполучень; завдання на визначення і пояснення причинно-наслідкових зав’язків; на формування оцінних суджень, що сприяють розвитку пізнавальних навичок, критичного мислення та самостійності учнів.Загальним результатом дослідження є висновок, що педагогічна теорія відомої української вченої Олександри Савченко має велике значення для розвитку пізнавальної самостійності здобувачів почат-кової освіти. Аналіз ідей та системи поглядів Олександри Яківни може бути використаний сучасними вчителями-практиками початкової школи для поліпшення освітнього процесу та розвитку у молодших школярів уміння самостійно вчитися в умовах зміненої реальності.
Опис
The aim of the article is to demonstrate that the pedagogical system for developing cognitive independence in younger students, developed by Academician Olexandra Yakivna Savchenko, serves as the foundation for modernizing contemporary methods of primary education.To achieve this goal, the following research methods were employed: analysis of academic works by Academician O. Savchenko, synthesis, systematization, comparison, and generalization of the presented material.Results. The article has revealed the pedagogical theory of developing cognitive independence in younger students, based on the research of the renowned Ukrainian scientist, Olexandra Savchenko. It emphasizes the significance and relevance of the academician’s main ideas and concepts to enhance the quality of education and foster cognitive independence among younger students in contemporary realities.Through an analysis of Academician O. Savchenko’s scientific works, the concept, purpose, and content of cognitive independence have been determined. The didactic conditions and methods for its development, actively employed in working with primary education learners in modern conditions, have been elucidated. The components (motivational, content-related, and organizational-procedural) that play a crucial role in fostering cognitive independence among primary school students have been outlined.The article examines the original pedagogical system for developing cognitive independence in younger students, proposed by O. Savchenko, which significantly influenced the improvement of content, forms, means, and teaching methods in contemporary primary education. This system represents one of the key directions for developing cognitive abilities and independence among learners in the current stage of education.The content of Academician Olexandra Savchenko’s system of cognitive tasks has been analyzed, which is built on substantive and procedural foundations, realizing cognitive, developmental, and educational functions of teaching. The system includes tasks for comparison, analogy, identifying the main points, generalization, and specification of knowledge, determining the figurative and meaningful role of words and word combinations, establishing cause-and-effect relationships, and forming evaluative judgments. These tasks contribute to the development of cognitive skills, critical thinking, and independence in students.The overall result of the research leads to the conclusion that the pedagogical theory of the renowned Ukrainian scientist, Olexandra Savchenko, holds great importance for fostering cognitive independence among primary education learners. The analysis of her ideas and system of views can be utilized by contemporary primary school teachers to improve the educational process and develop cognitive skills in younger students.
Ключові слова
академік Олександра Савченко, наукова спадщина, педагогічна теорія, розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів, система пізнавальних завдань, academician Olexandra Savchenko, scientific legacy, pedagogical theory, development of cognitive independence in younger students, system of cognitive tasks.
Бібліографічний опис
Мухіна Т. Є. Педагогічна теорія розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів академіка Олександри Савченко в реаліях сьогодення / Т. Є. Мухіна // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Секція 1. Теорія і практика навчання. - Івано-Франківськ : Видавничий дім «Гельветика». - 2023. - Вип. 102. - С. 5–11.
Зібрання