Про використання технологій дистанційного навчання при вивченні окремих навчальних дисциплін студентами спеціальності 016 Спеціальна освіта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальнi питання гуманiтарних наук : мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка
Анотація
У статті акцентовану увагу на зростаючу роль дистанційного навчання в умовах коронавірусної пандемії, технологій дистанційного навчання в організації освітнього процесу за різними формами в закладах вищої освіти для забезпечення здобуття вищої освіти. Незважаючи на недоліки такого навчання, визнано, що саме з його допомогою була забезпечена доступність здобувачів вищої освіти до освітнього процесу без шкоди для якості викладання. Вказано на проблеми, з якими стикаються науково-педагогічні працівники при організації дистанційного навчання засобами сучасних інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. Між тим, констатовано, що саме коронавірусна пандемія мимоволі стала поштовхом до пошуку більш дієвих моделей спільної взаємодії учасників в умовах їх віддаленості один від одного. Наголошено, що в цій ситуації особливої важливості набувають наукові розробки, які в тій чи іншій мірі торкалися питань організації освітнього процесу в умовах далеких відстаней. Визнано за необхідне вивчення наявного досвіду з організації дистанційного навчання в закладах освіти, що сформувався за період дії карантинних обмежень з метою його узагальнення та подальшого використання в педагогічній діяльності. Зазначено, що досить важливим в цьому аспекті є поширення власних напрацювань, в яких висвітлюються оптимальні шляхи організації дистанційного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. Зваживши на власні розробки, запропоновано більш ефективні способи використання цифрових засобів при викладанні окремих навчальних дисциплін в режимі он-лайн. Висловлена думка, що більш дієвим за цих умов слід вважати підхід, який вибудовується на базі вже існуючих напрацювань в цьому напрямку, з можливістю їх адаптування під ту модель, яку за основу для себе обирає сам викладач. Вказано на необхідність, окрім результатів навчання, які безпосередньо стосуються дисципліни, також включати до результатів навчання комп’ютерну та цифрову грамотність, вміння надавати зворотний зв’язок тощо.
Опис
The article focuses on the growing role of distance learning in the context of the coronavirus pandemic, distance learning technologies in organizing the educational process in various forms in higher education institutions to ensure higher education. Despite the shortcomings of such training, it is recognized that it was with its help that the accessibility of applicants for higher education to the educational process was ensured without compromising the quality of teaching. The problems that scientific and pedagogical workers face when organizing distance learning using modern information and communication (digital) technologies are pointed out. Meanwhile, it was stated that it was the coronavirus pandemic that unwittingly became the impetus for the search for the most effective models of joint interaction between participants in conditions of their remoteness from each other. It is noted that in this situation, scientific developments are of particular importance, which to one degree or another concerned the organization of the educational process in conditions of long distances. It was deemed necessary to study the existing experience in organizing distance learning in educational institutions, formed during the period of the quarantine to generalize it and further use it in teaching. It is noted that it is very important in this aspect to disseminate our developments, which highlight the optimal ways of organizing distance learning using information and communication (digital) technologies. Having weighed our developments, more effective ways of using digital means in teaching certain academic disciplines on-line are proposed. The opinion was expressed that under these conditions, an approach that is built based on already existing developments in this direction, with the possibility of adapting them to the model that the teacher himself chooses, should be considered more effective. The need is indicated, in addition to learning outcomes that directly relate to the discipline, and also include computer and digital literacy, the ability to provide feedback, and the like to the learning outcomes.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Про використання технологій дистанційного навчання при вивченні окремих навчальних дисциплін студентами спеціальності 016 "Спеціальна освіта" / Г. М. Мицик // Актуальнi питання гуманiтарних наук : мiжвузiвський збiрник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету ім. Iвана Франка. – 2021. – Вип. 35, т. 4. – С. 220–227. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-4-33
Зібрання