Художній переклад як реалізація варіативно-інтерпретаційного потенціалу перекладача

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті аналізується питання множинності російсько-українських перекладів текстів класичної художньої літератури, встановлюються причини виникнення цієї множинності. Погляд на переклад як на діяльність, необхідну для комунікації, дозволяє позитивно вирішити проблему неоднозначності перекладу. Висвітлено процес ментальних дій суб’єкта когнітивного перекладу: сприйняття оригінального твору, його усвідомлення, розуміння, подальший переклад. Суб'єктивно-об'єктивна діяльність перекладача як посередника в двомовній комунікації є фактором множинності перекладів, ступінь якої залежить від жанру тексту, його часових і просторових характеристик, розвиненості перекладацької традиції і рецептивних можливостей цільової мови і культури. Поняття множинності – атрибут художнього перекладу, пов'язаний з поняттям творчої особистості, змаганням талантів. Наведено думку Р. Чайковського відносно великого значення поліваріативності художнього тексту і стратегій, до яких звертаються перекладачі. Досліджується трансформація творів О. Пушкіна в умовах варіативності їх перекладів як головного показника рецепції конкретного автора в іншомовній культурі. Розглядаються можливі труднощі та неточності, які виникають під час перекладу, відмінності в інтерпретації розуміння змісту оригіналу. Визначаються змістовні одиниці класичних творів, переклад яких ускладнено через історичний розвиток мови, її сучасний стан. Проводиться аналіз лексичних перетворень та граматичних трансформацій здійснених перекладачем як когнітивним суб’єктом. Елементи мови, взяті в комплексі або окремо, дозволяють аналізувати й оцінювати весь текст перекладу, а також порівнювати різні варіанти перекладу. Перекладені мовні одиниці співвіднесені з оригіналом, що дозволяє судити про їх функції в контексті і правильному розумінні всього тексту. Отримані результати можуть бути використані для спрощення завдань перекладу. У статті наголошується на необхідності подальшого вивчення когнітивної лінгвістики, розвитку методів в міжлінгвістічній варіантологіі, можливостей інтерпретації оригінального тексту в перекладі.
Опис
The article examines the question about multiplicity in the Russian-Ukrainian translations of classical literary texts, causes this multiplicity. A look at the translation as an activity necessary for communication made it possible to positively solve the problem translation ambiguity. The process of mental actions subject cognitive translation is covered: the perception of the original work, awareness, understanding, further translation. The subjective-objective activity of an interpreter as an intermediary in bilingual communication is the factor of the plurality translations, the which degree depends on the text’s genre, its temporal and spatial characteristics, the development translation tradition and the receptive capabilities in the target language and culture. The notion of plurality is an attribute on artistic translation, connected with the personality’s concept, competition of talents. The author also quotes R. Tchaikovsky as for the opinion that the multivariance of the artistic text and the strategies addressed by the translators are of great importance. The transformation Pushkin's works is analyzed under the conditions variability translations as the main indicator of the reception a particular author in a foreign culture. Possible difficulties and inaccuracies that arise in the translation are considered differences in interpretation of the understanding the original contents. The content units in classical works are determined, which translation is difficult because exist historical development of language, current state. Is analyzed a lexical transformations and grammatical transformations carried out by the translator as a cognitive subject. The subjective-objective activity of an interpreter as an intermediary in bilingual communication exists as a factor translations plurality, the degree of which depends on the text genre, temporal and spatial characteristics, the translation tradition development and the receptive capabilities target language and culture.
Ключові слова
Переклад, когнітивна лінгвістика, множинність, варіативність, міжкультурна комунікація, мовна одиниця
Бібліографічний опис
Голоцукова Ю. Художній переклад як реалізація варіативно-інтерпретаційного потенціалу перекладача / Юлія Голоцукова, Елеонора Загрубська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 16. – С. 158-166.
Зібрання