Виховання самостійності у дітей дошкільного віку засобами педагогіки М. Монтессорі

dc.contributor.authorГригор'єва, Наталя Анатоліївнаuk
dc.date.accessioned2024-05-13T11:00:44Z
dc.date.available2024-05-13T11:00:44Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionThe thesis for the first time investigates and determines the influence of M. Montessori's pedagogy on the education of independence in preschool children; theoretically substantiates, develops and experimentally tests the effectiveness of the functional model of education of independence in children of middle preschool age using the means of M. Montessori's pedagogy, which provides an increase in the level of independence in children of middle preschool age, provides for the gradual introduction of updated content, forms of organisation of the educational process, methods and means the criteria of independence of children of middle preschool age (cognitive, volitional, emotional and motivational, activity, autonomy) and their indicators are determined; the levels of independence in middle preschool children in labour activity (high, medium, low) are allocated; the conceptual and categorical apparatus of the study is clarified: "independence", "independence of preschool children", "independent activity", "education of independence in preschool children", "means of education"; the scientific idea of educating independence in children of middle preschool age by means of M. Montessori's pedagogy in labour activity has been further developed. The structural components of autonomy as an integrative quality of personality are allocated: information and content, emotional and value, behavioural. The following criteria for the independence of middle-aged preschool children in labour activity are outlined: cognitive, volitional, emotional and motivational, activity, autonomy. The levels of independence education of middle-aged preschool children in labour activity are characterised: high, medium, low. The potential educational possibilities of M. Montessori's pedagogy for solving this problem are presented. The development of independence is one of the main goals of M. Montessori's concept, which is carried out through freedom of choice, a special position of the teacher, and a specially prepared developmental environment. As a result of the study and theoretical analysis of pedagogical ideas and philosophical principles of the method of free education, the leading means are the exercises of the "Life Practice" unit (preparatory exercises, exercises for analysing and controlling movements, self-service work; caring for the environment, cooking). The current state of education of independence of children of middle preschool age in pedagogical theory and educational practice is determined. The analysis of the results of the survey of teachers of preschool education institutions and plans of educational work showed that methodologists and educators need help in the form of methodological recommendations on the problem of educating preschool children's independence in their work. A survey of parents of preschool children, observation results, and individual interviews showed that modern parents are interested in the successful outcome of independence education and understand the importance of this basic quality for the child's self-realisation in the future. At the same time, they do not have theoretical knowledge of teaching independence to preschoolers; they do not know about their psychological characteristics; they do not use effective methods of teaching independence in the family. The article reveals the lack of interaction and systematic work with parents by preschool teachers on the issue of fostering independence in children; the need to include in the educational work effective forms of improving the pedagogical competence of parents and methods of activating their experience in this area. As a result of studying the philosophical and theoretical provisions of the method of scientific pedagogy of M. Montessori, the pedagogical conditions that contribute to the development of children's independence have been identified: a trained adult, freedom and limits, and a prepared environment. of the discipline "Theory and Technology of the Pedagogical System of Maria Montessori".en
dc.description.abstractУ дисертації уперше досліджено та визначено вплив засобів педагогіки М. Монтессорі на виховання самостійності в дітей дошкільного віку; теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено ефективність функціональної моделі виховання самостійності в дітей середнього дошкільного віку з використанням засобів педагогіки М. Монтессорі, яка забезпечує підвищення рівня вихованості самостійності в дітей середнього дошкільного віку, передбачає поетапне упровадження оновленого змісту, форм організації освітнього процесу, методів і засобів навчання й виховання в закладі дошкільної освіти; реалізується завдяки створенню педагогічних умов (підготовлений дорослий, свобода й ліміти, підготовлене середовище); визначено критерії самостійності дітей середнього дошкільного віку (когнітивний, вольовий, емоційно-мотиваційний, діяльнісний, автономність) та їх показники; виокремлено рівні сформованості самостійності в дітей середнього дошкільного віку в трудовій діяльності (високий, середній, низький); уточнено понятійно-категоріальний апарат дослідження : «самостійність» «самостійність дітей дошкільного віку», «самостійна діяльність», «виховання самостійності в дітей дошкільного віку», «засоби виховання»; подальшого розвитку набула наукова ідея щодо виховання самостійності в дітей середнього дошкільного віку засобами педагогіки М. Монтессорі в трудовій діяльності. Виділено структурні компоненти самостійності як інтегративної якості особистості: інформаційно-змістовий, емоційно-ціннісний, поведінковий. Окреслено такі критерії самостійності дітей середнього дошкільного віку в трудовій діяльності: когнітивний, вольовий, емоційно-мотиваційний, діяльнісний, автономність. Схарактеризовано рівні вихованості самостійності у дітей середнього дошкільного віку в трудовій діяльності: високий, середній, низький. Представлено потенційні виховні можливості педагогіки М. Монтессорі для вирішення означеної проблеми. Виховання самостійності – одна з головних цілей концепції М. Монтессорі, яка здійснюється за допомогою свободи вибору, особливої позиції педагога, спеціально підготовленого розвивального середовища. В результаті вивчення й теоретичного аналізу педагогічних ідей та філософських принципів методу вільного виховання провідним засобом виокремлено вправи осередку «Життєва практика» (підготовчі вправи, вправи на аналіз та контроль рухів, праця із самообслуговування; турбота про навколишнє, приготування їжі). З’ясовано сучасний стан виховання самостійності дітей середнього дошкільного віку в педагогічній теорії та виховній практиці. Аналіз результатів анкетування педагогів закладів дошкільної освіти й планів освітньої роботи показав, що вихователі-методисти та вихователі потребують допомоги у вигляді методичних рекомендацій щодо проблеми виховання самостійності в дітей дошкільного віку в трудовій діяльності. Опитування батьків вихованців дошкільних закладів, результати спостереження, індивідуальні бесіди показали, що сучасні батьки зацікавлені в успішному результаті виховання самостійності, розуміють значення цієї базової якості для самореалізації дитини в подальшому. При цьому вони не володіють теоретичними знаннями з виховання самостійності в дошкільників; не знають про їхні психологічні особливості; не використовують ефективні методи виховання самостійності в сім’ї. Виявлено відсутність взаємодії та системності в роботі з батьками з боку педагогів дошкільних закладів щодо питання виховання самостійності в дітей; необхідність включення в просвітницьку роботу ефективних форм підвищення педагогічної компетентності батьків та методів активізації їхнього досвіду з означеної проблеми. У результаті вивчення філософських та теоретичних положень методу наукової педагогіки М. Монтессорі були визначені педагогічні умови, які сприяють розвитку дитячої самостійності: підготовлений дорослий, свобода й ліміти, підготовлене середовище. Теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено ефективність функціональної моделі та педагогічних умов виховання самостійності в дітей середнього дошкільного віку засобами педагогіки М. Монтессорі в трудовій діяльності. Реалізація функціональної моделі виховання самостійності в дітей середнього дошкільного віку засобами педагогіки М. Монтессорі здійснювалась у три етапи: інформативно-ознайомлювальний, підготовчий, самостійно-діяльнісний. Контрольний зріз даних, отриманих у ході дослідно-експериментальної роботи, підтвердив ефективність упровадження функціональної моделі виховання самостійності в дітей середнього дошкільного віку засобами педагогіки М. Монтессорі в трудовій діяльності. В ЕГ показники рівня вихованості самостійності вищі за показники КГ. Отримані дані підтверджено використанням методу математичної статистики, зокрема критерію Пірсона : емп ( 6,93 ) > кр.0,05 ( 6,0 ). Практична значущість дослідження полягає в розробленні та апробації діагностичного інструментарію для визначення рівнів вихованості самостійності дітей середнього дошкільного віку в трудовій діяльності; методичних рекомендацій з проблеми виховання самостійності дітей середнього дошкільного віку для педагогів закладів дошкільної освіти та батьків вихованців («Виховання самостійності у дітей дошкільного віку засобами педагогіки М. Монтессорі», «Виховання самостійності у дітей дошкільного віку за методикою М. Монтессорі вдома»). Доведено ефективність педагогіки М. Монтессорі як засобу виховання самостійності в дітей дошкільного віку. Представлені матеріали дослідження можуть бути використані педагогами-практиками закладів дошкільної освіти в процесі виховання базових якостей особистості, зокрема, самостійності, а також викладачами та здобувачами спеціальності 012 «Дошкільна освіта» в контексті фахової підготовки, зокрема в рамках вивчення дисципліни «Теорія і технологія педагогічної системи Марії Монтессорі».uk
dc.identifier.citationГригор’єва Н. А. Виховання самостійності у дітей дошкільного віку засобами педагогіки М. Монтессорі : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філософії : 011 / Н. А. Григор’єва ; наук. кер. І. Г. Улюкаєва ; Бердянський державний педагогічний університет. – Запоріжжя, 2024. – 310 с.uk
dc.identifier.urihttps://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/3207
dc.language.isoukuk
dc.publisherБердянський державний педагогічний університетuk
dc.subjectдошкільна освітаuk
dc.subjectдіти дошкільного вікуuk
dc.subjectзаклад дошкільної освітиuk
dc.subjectвихователь закладу дошкільної освітиuk
dc.subjectпедагогіка М. Монтессоріuk
dc.subjectсамостійністьuk
dc.subjectпідготовлене розвивальне середовищеuk
dc.subjectтрудова діяльністьuk
dc.subjectпедагогічна взаємодіяuk
dc.subjectвзаємодія закладу дошкільної освіти з батькамиuk
dc.subjectзарубіжний досвідuk
dc.titleВиховання самостійності у дітей дошкільного віку засобами педагогіки М. Монтессоріuk
dc.typeOtheren
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Dissertation-work-Grigorieva-N-A.pdf
Розмір:
6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання