An Isolated Connective Word as a Characteristic Feature of an Expressive Rheme

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
While examining expressive rhemes of adjoining constructions, the attention of researchers is attracted by one of the means of stylistic singling out of the second part of this supra-sentence unit – a graphically separated adjoining connective (word). It is a very characteristic feature of an expressive rheme. In this case, this adjoining connective word becomes a separate statement and assumes a special significance and an additional logical emphasis.
Опис
Розглядаючи експресивні реми приєднувальних конструкцій, увагу дослідників привертає один із засобів стилістичного виділення другої частини цієї надреченневої одиниці – графічно відокремлений приєднувальний сполучник (слово). Це дуже характерна риса експресивної реми. У цьому випадку це приєднувальне сполучне слово стає окремим висловом і набуває особливого значення та додаткового логічного наголосу.
Ключові слова
adjoining construction, base utterance, adjoining conjunction, isolated connective word, expressive rheme, приєднувальна конструкція, базове висловлення, приєднувана частина, приєднувальний сполучник, відокремлене сполучне слово, експресивна рема
Бібліографічний опис
Bohdan V. An Isolated Connective Word as a Characteristic Feature of an Expressive Rheme / Valerii Bohdan // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 лютого 2019, Кропивницький) : збірник тез доповідей [Електронний ресурс]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 26–28.