Створення ситуації успіху на уроках мови і літературного читання в початковій школі засобами сучасних технологій навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Молодий вчений
Анотація
З’ясовано, що реформи в галузі освіти України вимагають особистісно орієнтованого та дитиноцентриського підходу до організації освітнього процесу в сучасному закладі загальної середньої освіти. Автором доведено, що одним із шляхів забезпечення названих вище підходів до шкільної освіти в цілому й мовно-літературної зокрема є технологія «Створення ситуації успіху». Проаналізовано теоретичні положення щодо створення ситуації успіху як запоруки успішного формування компетентностей учнів початкової школи з предметів мовно-літературної освітньої галузі. Висвітлено особливості створення ситуації успіху на уроках української мови і літературного читання в початковій школі за допомогою ігрових і артпедагогічних технологій навчання.
Опис
It is generally known, that the aim of studying Ukrainian language (as a native one) in primary school is to form students’ communicative competence by mastering of accessible and necessary amount of knowledge from the language of studies, to capture all types of vocal activities and to acquire a certain social experience. The task of the literary reading is to form primary schoolchildren’s reader competence, which is the base constituent of communicative and cognitive competence, to acquaint them with children’s literature as the art of word, to prepare them to the systematic studying of literature at junior (basic) school. Progress and efficiency of forming primary school children’s competence depend on forms and methods of organization of educational process. Modern pedagogical technologies, which provide the active forms of students’ activi-ties, become priority and bring students over to the creative process of cognition, researching of problems, forming of their own opinion and self-realization. It is revealed that reforms in the field of education in Ukraine require a personally oriented and child-centered approach in organizing the educational process in a modern institution of general secondary education. The author has proved that one of the ways to ensure the mentioned above approaches to school education in general and language-literary in particular is the technology of “Creating a situation of success”. The theoretical sources concerning creation of a situation of success as the key to the successful formation of primary school students’ competences at the lessons of the language-literary educational branch are analyzed. The peculiarities of creation of a situation of success at the lessons of Ukrainian language and literary reading in primary school with the help of game and artpe-dagogical teaching technologies are highlighted.
Ключові слова
ситуація успіху, початкова школа, мовно-літературна освітня галузь, ігрові технології навчання, артпедагогічні технології навчання, a situation of success, primary school, language-literature educational branch, game technologies of teaching, artpedagogical teaching technologies
Бібліографічний опис
Чемоніна Л. В. Створення ситуації успіху на уроках мови і літературного читання в початковій школі засобами сучасних технологій навчання / Л. В. Чемоніна. - Молодий вчений. - 2019. - № 3(67). - С. 105-109.
Зібрання