Управлінська практика магістрантів: дистанційний формат

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Наукові перспективи»
Анотація
Після переміщення Бердянського державного педагогічного університету до обласного центру навчальна діяльність здійснюється виключно дистанційно. Це обумовлено і тим, що значна кількість викладачів та здобувачів залишилися на тимчасово окупованих територіях. Така форма організації навчання обумовила суттєвий перегляд програм практики в університеті, особливо це торкнулося кафедри дошкільної освіти, оскільки заклади дошкільної освіти перестали працювати повноцінно. У статті розкрито можливості упровадження дистанційної практики на досвіді організації управлінсько-методичної (виробничої) практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на освітньо-професійній програмі «Дошкільна освіта» в умовах дистанційного навчання (онлайн) в Бердянському державному педагогічному університеті. Обґрунтовано необхідність організації дистанційної практики в умовах війни, подано структуру програми практики на 12 кредитів ЄКТС, описано досвід та послідовність розробки програми дистанційної практики, стисло означено зміст програми практики, що зорієнтований не тільки на набуття hard skills, а й на набуття соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду практики. Надано пояснення щодо нормативно-правового підґрунтя у формуванні необхідних компетентностей на основі вимог освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти». Схарактеризовано зміст завдань та методичні рекомендації до їх виконання, проілюстровано оформлення подачі методичних рекомендацій до виконання завдань у сучасній, логічній, структурно виправданій формі. Розставлено акценти на суттєвих організаційних та змістових моментах. Наведено приклади завдань управлінського та методичного змісту та надано обґрунтування їх обрання у контексті необхідних у майбутньому професійних компетентностей. Стисло описано особливості керівництва практикою у дистанційному форматі кожним керівником (індивідуальне визначення термінів виконання завдань, форми звітування із застосуванням дистанційних засобів).
Опис
After moving Berdyansk State Pedagogical University to the regional center, educational activities are carried out exclusively remotely. This is due to the fact that a significant number of teachers and applicants remained in the temporarily occupied territories. This form of organization of education led to a significant revision of practice programs at the university, especially this affected the Department of Preschool Education, since preschool educational institutions ceased to work fully. The article reveals the possibilities of introducing distance practice on the experience of organizing managerial-methodical (industrial) practice of applicants for the second (master's) level of higher education in the educational-professional program «Preschool education» in the conditions of distance learning (online) at Berdyansk State Pedagogical University. The necessity of organizing distance practice in war conditions is substantiated, the structure of the practice program for 12 ECTS credits is presented, the experience and sequence of developing a distance practice program are described, the content of the practice program is briefly outlined, which is focused not only on acquiring hard skills, but also on acquiring social skills (soft skills) during the period of practice. An explanation is provided on the legal basis for the formation of the necessary competencies on the basis of the requirements of the educational and professional program «Preschool Education» for applicants for the second (master's) level of higher education and the professional standard «Head (Director) of a Preschool Educational Institution». The content of tasks and methodical recommendations for their implementation are characterized, the design of submission of methodical recommendations for the implementation of tasks in a modern, logical, structurally justified form is illustrated. Emphasis is placed on significant organizational and substantive aspects. Examples of tasks of managerial and methodical content are provided and justification for their election in the context of professional competencies necessary in the future is provided. The peculiarities of practice management in a remote format by each manager (individual definition of deadlines for completing tasks, reporting forms using remote means) are briefly described.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. Управлінська практика магістрантів: дистанційний формат / Л. В. Мороз-Рекотова // Актуальні питання у сучасній науці : Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія». – 2023. – № 7(13). – С. 614–628.
Зібрання