Поняття «код» у термінологічному апараті літературознавчих методологій: версія Умберто Еко

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Пропонована праця продовжує цикл історіографічних досліджень, присвячених визначенню поняття “код” у термінологічному апараті літературознавчих методологій. У статті з’ясовано сутність та специфіку “кодів” у семіотичних працях У. Еко. Встановлено принципову невідповідність структури структурованому об’єкту буття. Визначено код як систему ймовірностей, що покликана обмежити безкінечність та невпорядкованість вихідної системи, завжди привнесена дослідником “ззовні” і складає певні межі дослідження.
Опис
The proposed work continues the cycle of historiographical studies devoted to the definition of “code” concept in terminological apparatus of literary methodologies. The essence and specifics of “codes” in U. Eco’s semiotic writings is clarifiedin the article. The principal disparity of structure to the structured object of being is established. The code is defined as a system of probabilities, intended to limit the infinity and disordered initial system, always introduced by the researcher “from the outside”, which constitutes certain limits of study.
Ключові слова
Код, структура, система, знак, комунікація, проблеми знакових систем, структуралізм, бінарний принцип
Бібліографічний опис
Боговін О. В. Поняття «код» у термінологічному апараті літературознавчих методологій: версія Умберто Еко / Ольга Боговін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 53–59.
Зібрання