Stem-освіта в Україні: виклики та можливості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті досліджено можливості та виклики впровадження STEM-освіти в розрізі соціально-економічної ситуації в Україні. Авторами розглянуто позитивний вплив STEM-освіти на формування ключових компетент- ностей, які набувають особливого значення у динамічному та інноваційному суспільстві, де технологічні досяг-нення та прогрес переплітаються з щоденним життям. Вказано на те, що вона стає не лише пріоритетним напрямом розвитку освіти, але й стратегічно важливим кроком для вирішення сучасних викликів, пов’язаних з триваючою війною в Україні. Акцентовано на викликах, які ускладнюють впровадження STEM-освіти в країні. Серед таких: втрата людського капіталу та руйнування значної кількості освітньої інфраструктури у звʼязку з воєнним конфліктом, зниження інтересу учнів до природничо-технічних та математичних дисциплін, невпевне-ність та обмежена обізнаність викладачів щодо реалізації STEM-освіти на практиці; упередження щодо того, що STEM-освіту повинні реалізовувати переважно вчителі технічних та природничих наук, відкидаючи на дру-гий план представників соціально-гуманітарних наук. Авторами запропоновано стратегічні кроки, необхідні для реалізації STEM-освіти, починаючи від державно-го і закінчуючи інституційним рівнями. Це передбачає впровадження найкращих міжнародних практик, збіль-шення фінансування, надання субсидованих або безкоштовних технічних ресурсів, внесення змін в освітні (освіт-ньо-професійні) програми, навчальні плани в закладах вищої освіти та проведення інформаційних кампаній для викладачів. Наголошено на необхідності побудови ефективних механізмів співпраці між органами державної влади, закладами освіти, науковими установами, представниками бізнесу та промисловості, громадськості для створення сприятливого середовища, яке забезпечуватиме реалізацію STEM-освіти та підготовку нового поко-ління вчителів-інноваторів, готових відповідати викликам XXI століття.
Опис
The article explores the opportunities and challenges of implementing STEM education in the context of the socioeconomic situation in Ukraine. The authors discuss the positive impact of STEM education on the formation of key competencies, which are particularly significant in a dynamic and innovative society where technological advancements intertwine with daily life. It is noted that STEM education is not only a priority direction for educational development but also a strategically important step in addressing contemporary challenges associated with the ongoing war in Ukraine. Emphasis is placed on the challenges complicating the implementation of STEM education in the country, including the loss of human capital and significant educational infrastructure destruction due to the armed conflict, decreased student interest in STEM disciplines, uncertainty and limited awareness among teachers regarding the practical implementation of STEM education, and biases suggesting that STEM education should primarily be implemented by teachers of technical and natural sciences, marginalizing representatives of social and humanitarian sciences. The authors propose strategic steps necessary for the implementation of STEM education, ranging from the state to institutional levels. This entails the adoption of the best international practices, increased funding, provision of subsidized or free technical resources, revisions to educational (educational-professional) programs, curricula in higher education institutions, and conducting informational campaigns for educators. They underscore the importance of building effective mechanisms for cooperation among government bodies, educational institutions, research establishments, business and industry representatives, and the public to create a conducive environment that facilitates the implementation of STEM education and the training of a new generation of innovative teachers ready to meet the challenges of the 21st century.
Ключові слова
STEM-освіта, воєнний конфлікт, заклади вищої освіти, вчителі різних спеціальностей, STEM-компетентності, STEM education, armed conflict, higher education institutions, teachers of various specialties, STEM competencies
Бібліографічний опис
Нестеренко М. М. STEM-освіта в Україні: виклики та можливості / Нестеренко М. М., Мицик Г. М., Петрик К. Ю. // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / [редактори-упорядники: М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2024. – Вип. 72, Т. 2. – С. 335–342.
Зібрання