Зміст психофізичної готовності майбутніх фітнес-тренерів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Автором було проведено професіографічний аналіз фітнес-тренера, узагальнено дані науково-методичної літератури щодо вимог роботодавців до фахівців цього профілю, враховано основні результати формуання фахових компетентностей здобувачів за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт. Фітнес” Бердянського державного педагогічного університету зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Фітнес-тренер, який дозволив визначити професіограму фаху “Фітнес-тренер”. Методом порівняння і зіставлення було конкретизовано здібності та якості психофізичної готовності майбутнього фітнес-тренера для успішного здійснення професійної діяльності. У цій роботі проведений ґрунтовний аналіз наукової та методичної літератури щодо визначення та характеристики домінуючих видів діяльності професії “фітнес-тренер”; систематизовано та упорядковано необхідні психомоторні, артистичні, технічні, наукові, організаційно-педагогічні, морально-вольові здібності та загальногромадянські, психофізичні, професійно важливі особистісні якості. Метою статті було скласти професіограму, тобто узагальнити базові тенденції розвитку необхідних загальногромадянських, психофізичних, особистісних та професійно важливих якостей фахівців цієї професії. Перегляд змісту підготовки майбутнього фітнес-тренера в закладах вищої освіти, розширення їх спеціальних професійних якостей та професійних компетенцій дозволить майбутньому фітнес-тренеру досягти психофізичної готовності та може вирішити такі найрізноманітніші завдання: формування в психіці людини нових якостей професіонала; оволодіння нею новими професійно важливими знаннями, уміннями та навичками, які враховують умови професійної підготовки, мету і зміст професійної діяльності; забезпечать можливість ефективно здійснювати не тільки майбутню професійну діяльність, але й оптимально жити. Це, на думку автора, підвищить якість фахової підготовки майбутнього фітнес-тренера, зробить його конкурентоспроможним на ринку фітнес-послуг та ефективно вирішить завдання з оздоровлення населення України.
Опис
The author conducted a professional analysis of the profession “fitness trainer”, summarized the data of scientific and methodological literature on the requirements of employers to specialists in this field, taking into account the main results of training professional competencies of educational and professional program “Physical Culture and Sports. Fitness” of Berdyansk State Pedagogical University in the specialty: “017 Physical culture and sports. Fitness Trainer”, which allowed to determine the professional profile of the profession “Fitness Trainer”. The method of comparison and comparison specified the ability and quality of psychophysical readiness of the future fitness trainer for the successful implementation of their professional activities. In this paper, a thorough analysis of the scientific and methodological literature on the definition and characterization of the dominant activities of the profession “fitness trainer”; the necessary psychomotor, artistic, technical, scientific, organizational and pedagogical, moral and volitional abilities and general civil, psychophysical, professionally important personal qualities of specialists of this profession are systematized and arranged. The purpose of the article was to compile a professional profile, ie to summarize the basic trends in education and development of the necessary civic, psychophysical, personal and professionally important qualities of specialists in this profession. Revising the content of training a future fitness trainer in higher education, expanding their special professional qualities and professional competencies will allow the future fitness trainer to achieve psychophysical readiness and can solve a variety of tasks such as: the formation of new qualities in the human psyche; mastering new professionally important knowledge, skills and abilities that take into account the conditions of professional training, the purpose and content of professional activity; provide an opportunity to effectively carry out not only future professional activities, but also optimal life. According to the author, this will improve the quality of professional training of the future fitness trainer, make him competitive in the market of fitness services and effectively solve the problem of improving the health of the population of Ukraine.
Ключові слова
Психофізична готовність, професіограма, види діяльності, здібності, особистісні якості, фітнес-тренер
Бібліографічний опис
Майвалдова О. Зміст психофізичної готовності майбутніх фітнес-тренерів / Олена Майвалдова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 316–328.
Зібрання