Коуч-супровід як засіб акмеологічного впливу в підготовці майбутніх вихователів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено питанням коуч-супроводу як ефектевному засобу акмеологічного впливу в підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Переорієнтація змісту освіти з наявності теоретичних знань у певній галузі на сформовані компетентності, від hard skills до soft skills обумовлена в першу чергу вимогами часу, потребами суспільства, перспективами майбутнього. Безумовно, за таких змін потребують перегляду і засоби, інструменти навчання, методи і прийоми взаємодії зі здобувачами вищої освіти. Актуалізовано необхідність акмеологічного впливу в умовах дистанційного навчання в закладі вищої освіти, який забезчуватиме зростання педагогічного професіоналізму. Розкрито бачення акмеології та науки в теорії та практиці українських дослідників, розуміння акмеологічного підходу та його використання в процесі підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Обґрунтовано доцільність застосування принципу суб’єктності, який дозволяє спрямувати освітнійй процес на особистість здобувача вищої освіти, його самовизначення; забезпечує перехід суб’єкт-суб’єктних відносин у суб’єктно-діяльнісні. Схарактеризовано коучинг в освіті з позиції бачення сучасних українських дослідників. Подано авторське бачення коучингу як ефективного засобу акмеологічного впливу – коуч-супроводу, як форми наставництва. Запропоновано структуру коуч-сесії та щоденника самоактуалізації професійно-комунікативної культури, що забезпечує регуляцію процесу рефлексії та усвідомлення нового досвіду як частини себе. Описано послідовність роботи зі щоденником, подано детальну його структуру. Робота зі щоденником передбачає самоаналіз (визначення проблем, недоліків), виконання семи завдань, що складаються з двох частин (перша – теоретико-практичного змісту, друга – практичне вправляння). Подано структуру дистанційного проведення коуч-сесії, яка складається з трьох етапів: початок, огляд/підтвердження, завершення. Наведено приклади запитань для проведення коуч-сесії, проілюстровано прикладом проведення коуч-сесії за змістом виконання одного із завдань Щоденника самоактуалізації професійно-комунікативної культури.
Опис
Ключові слова
Акмеологія, супровід, вплив, коуч-сесія, самоактуалізація
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. Коуч-супровід як засіб акмеологічного впливу в підготовці майбутніх вихователів / Леся Мороз-Рекотова // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 263–274.
Зібрання