Випуск 2 (2022)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 48
 • Документ
  Розвиток пізнавальної активності студентів у навчанні теоретичної фізики
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2022) Школа Олександр Васильович
  У статті розглядаються теоретичні аспекти та практична реалізація авторського методичного підходу щодо системної підтримки і розвитку пізнавальної активності студентів у навчанні теоретичної фізики в педагогічному університеті як визначального чинника підвищення якості освітнього процесу. Зазначено, що проблема підвищення рівня та якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів фізики відповідно до вимог державних нормативних документів в сучасних освітніх умовах є актуальною, складною і багатогранною. Проаналізовано основні чинники формування стійкої внутрішньої мотивації студентів до активної навчально-пізнавальної діяльності. У відповідності з дидактичним принципом фундаментальності і професійної спрямованості запропоновано методичні засади особистісно орієнтованого навчання теоретичної фізики в педагогічному університеті. Висвітлено методичні аспекти формування, підтримки і розвитку пізнавальної активності студентів у навчанні теоретичної фізики на основі застосування активних методів, прийомів і форм навчання, які максимальною мірою спонукають їх до активної мисленнєвої діяльності, формують культуру розумової праці і самостійних практичних дій. Серед них: створення проблемних ситуацій, обговорення фізичних парадоксів, реалізація у навчанні принципу історизму, математичне моделювання досліджуваних об’єктів і розв’язування цікавих нестандартних задач, складання за літературними джерелами опорних конспектів, структурно-логічних схем, порівняльних таблиць; використання сучасних ІКТ навчання і програмно-педагогічних засобів різного дидактичного призначення (демонстраційні, імітаційні, моделюючі, контролюючі, тестові), застосування інтерактивних технологій (навчальні дискусії, кругли столи, робота у великих і малих групах) і методичних прийомів фахового спрямування («Знайомство». міні-лекція студентів, «Гра в нерозуміння», «Скажи це простіше», «Гіперпосилання»). Наголошено на принциповому значенні у вирішенні зазначеної проблеми власної мотивації педагога до роботи і професійного самовдосконалення, адже, як відомо, до свого найкращого уроку справжній учитель готується все своє життя.
 • Документ
  Тестування стану опорно-рухового апарату для визначення тренувальної стратегії у спорті та фітнесі
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2022) Томіч, Лілія; Паришкура, Юлія
  У спорті та фітнесі роль тренувань, що сприяють покращенню рухів, є ключовою. Любителям потрібно покращувати здоров'я в різних компонентах, спортсменам необхідно показувати оптимальні результати змагання. Основним у системі фізичної підготовки любителів та професіоналів є профілактика травматизму. Виявити лімітуючи фактори дозволяють спеціально розроблені тести функціональних рухів. Завдання тестувань полягає в об'єктивній оцінці стану опорно-рухового апарату для подальшої тренувальної стратегії, пов'язаної з усуненням м'язового дисбалансу та корекцією рухів. У статті наведено варіанти тестувань функціональних рухів, їх інтерпретацію та комплекси вправ, що коригують моторний контроль (процес передачі нервового імпульсу від рухової кори головного мозку по еферентних органах до моторних одиниць, наслідком чого є скоординоване скорочення м'язів). Для об'єктивної оцінки рухів важливо використовувати методи, які дозволять створити відправну точку для подальшої роботи. Основна мета коригуючих вправ – профілактика травматизму (пре-реабілітація). При створенні комплексів коригувальних вправ важливо враховувати такі елементи: центрація суглоба (становище, рух, сила), динамічна стабільність, готовність та швидкість скорочення м'язового волокна, свідомі та несвідомі функціональні рухові стереотипи. На основі протоколу тестування в індивідуальному порядку вибираються тренувальні комплекси. Нами складено варіанти комплексів вправ, які рекомендуються використовувати як профілактику травматизму та в деяких випадках реабілітації, після виявлення лімітуючих факторів. Комплекси складені щодо кожної вправи. Варіанти корекційних вправ застосовуються у різних видах спорту, а також у фітнесі, що доводить їхню практичну цінність. Застосування даних комплексів дозволяє покращити реґіонарний взаємозв'язок, що, своєю чергою, покращує центрацію суглобів та загальну біомеханіку рухів. Наше дослідження підтвердило, що ці комплекси вправ можна рекомендувати у широку практичну діяльність спорту та фітнесу.
 • Документ
  Особливості розвитку мовлення третьокласників на уроках української мови в процесі формування морфемно-словотвірних компетенцій
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2022) Чемоніна, Лада В’ячеславівна
  Статтю присвячено одному з важливих питань сучасної лінгводидактики: розвитку мовлення здобувачів початкової освіти на уроках української мови у процесі формування морфемно-словотвірних компетенцій. Актуальність обраної проблеми дослідниця пояснює вимогами суспільстващодо сформованості ключових компетентностей особистості, зокрема комунікативної, та системним підходом до вивчення української мови в початковій школі. Пропонована стаття являє собою результат здійснених науковицею досліджень, що носять теоретичний і водночас практично орієнтований характер. Публікація містить запропоновані завдання для учнів третіх класів, розроблені авторкою на засадах використання сучасних інновацій, а саме: діяльнісний підхід, технології розвитку критичного мислення, інтерактивні й ігрові технології навчання. Виконання подібних завдань забезпечує сформованість ключових і предметних компетентностей (зокрема комунікативної, мовної (визначати морфемну структуру слова, способи творення похідних слів на дотеоретичному рівні, особливості їх написання тощо), критично мислити, працювати в команді, приймати спільні рішення тощо), що визначають готовість здобувача початкової освіти як до подальшого навчання, так і життя в суспільстві, яке постійно розвивається.
 • Документ
  Сучасні підходи до організації самостійної роботи майбутніх фахівців хореографії у форматі онлайн
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2022) Тараненко, Юлія Петрівна; Фурманова, Тетяна Ігорівна; Кривунь, Наталя Сергіївна
  У статті розкрито особливості впровадження сучасних підходів до організації самостійної роботи майбутніх фахівців хореографії у форматі онлайн на прикладі досвіду роботи викладачів Бердянського державного педагогічного університету. Висвітлено застосування методу проєктної діяльності на дисциплінах професійного циклу підготовки студентів, а також таких інтерактивних методів як сторітелінг та скрайбінг. Зазначається, що практично-орієнтований підхід як один з ключових видів проєктів характеризується спрямуванням на рішення соціальних завдань, що відображають інтереси кожного учасника або інших осіб. Дослідницький проєкт – це різновид самостійного наукового дослідження, що потребує чітко продуманої структури та добору ефективних методів роботи, визначеної мети, актуальності для всіх його учасників, а також соціальної значущості. Інформаційний проєкт спрямований на збір інформації про який-небудь об’єкт або з певної теми з метою аналізу, узагальнення й уявлення інформації для широкої аудиторії. Творчий проєкт припускає вільний, часом нетрадиційний підхід до його виконання та презентації результатів, зазвичай не має чітко продуманої структури, вона розвивається, підпорядковуючись інтересам учасників проєкту. З’ясовано, що застосування закладом вищої освіти платформи Moodle сприяє активізації внутрішнього потенціалу кожного викладача, який шукає та впроваджує в свою освітню діяльність усе нові й нові інноваційні технології в основу яких покладено практико-орієнтоване навчання студентів та робиться акцент на створенні комфортного студентоцентрованого середовища. Також особливого значення надається мобільності здобувачів, вибору ними індивідуальної траєкторії навчання, формуванню ключової компетентності «вчитися впродовж життя» та умінню самостійно здійснювати особистісну й професійну рефлексію, прагненню до самовдосконалення.
 • Документ
  Адаптація першокурсників до умов закладу вищої освіти
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2022) Соляник, Марина
  У статті висвітлено основні результати дослідження питання та проблем адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в закладі вищої освіти. Приділено увагу труднощам, які виникають під час проживання в гуртожитку. Тому вони потребують додаткової уваги та проведення з ними додаткових форм роботи щодо адаптації до умов навчання в закладі вищої освіти, запропоновано напрямки роботи з вирішення питань дотримання ними дисципліни. Представлено результати, які позитивно впливають на зацікавленість залучення у формах позанавчальної діяльності: волонтерство, студентське самоврядування, залучення до гурткової роботи, відвідування театрів, кінотеатрів, екскурсій. Крім того, визначеного роль куратора в процесі адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в закладі вищої освіти та розкрито складники плану роботи куратора з академічною групою. Визначено, що головною метою роботи куратора зі студентами-першокурсниками є створення сприятливих педагогічних умов для їх успішної соціалізації та адаптації. Відзначено, що на якість засвоєння знань, умінь та навичок майбутньої професії, оволодіння професії впливає саме те, як відбувається професійна адаптація студента. Успішна адаптація першокурсників залежить від активної залученості до цього процесі всіх суб’єктів навчально-виховної роботи. Усвідомлений вибір спеціальності абітурієнтом впливає на адаптаційний процес і проявляється в наявності позитивної динаміки в процесі адаптації, це в свою чергу виявляється в зменшенні рівня переживань студентів, усвідомленні проблем, подоланих у процесі адаптації, участі в громадському житті університету. На нашу думку, актуальним є формування в студентів таких основних рис характеру, як цілеспрямованість, впевненість та рішучість, що дасть змогу краще долати труднощі в навчанні, спілкуванні, пошуку нових знайомств, а в подальшому і професійній діяльності.