Абсурдистська драма в контексті гамлетівського метатексту: “Розенкранц і Гільденстерн мертві” Т. Стоппарда

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджується абсурдистський контент гамлетівського метатексту на матеріалі п’єси Т. Стоппарда “Розенкранц і Гільденстерн мертві”. Окреслюється проблема метатексту в сучасному літературознавстві, розглядаються філософські й формально-змістові елементи абсурдистської літератури, втілені у стоппардівському творі. У розвідці визначається характерологія Розенкранца і Гільденстерна, зокрема порівняно із класичними рисами персонажів літератури абсурду та аналогічними шекспірівськими героями; досліджується їх місце у загальній системі гамлетівського метатексту.
Опис
The article explores the absurdist content of Hamlet's metatext on the material of T. Stoppard's play ‘Rosencrantz and Guildenstern Are Dead’. The metatext problem in modern literary criticism is characterized, the philosophical and formal content of absurdist literature embodied in the work of Stoppard are considered. The study determines the characterization of Rosencrantz and Guildenstern, including comparisons with the classical features of the characters of the literature of the absurd and similar Shakespearean characters; their place in the general system of Hamlet metatext is studied.
Ключові слова
Гамлетівський метатекст, філософія абсурду, абсурдистська література, твір-матриця, твір-зразок, метаструктура, екзистенція
Бібліографічний опис
Коркішко В. Абсурдистська драма в контексті гамлетівського метатексту: “Розенкранц і Гільденстерн мертві” Т. Стоппарда / Вікторія Коркішко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 205–213.
Зібрання