Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
In the article the formation of the singular masculine nouns in the genitive case and second declination which can obtain the ending - а(-я) or -у(-ю) has been studied. The changes in orthography of these endings that occurred in the end of the XX-th and the beginning of the XXI-st centuries have been considered. A number of factors that influence the choice of one of the inflections of the genitive case have been researched; the usage in accordance with the lexical filling and morphological structure of these nouns in the modern language practice have been analyzed; the reflection of these changes in spelling publications have been traced
Опис
У статті досліджено оформлення в родовому відмінку однини багатозначних іменників чоловічого роду ІІ відміни, які можуть набувати закінчення -а(-я) або -у(-ю). Розглянуто зміни в правописі вказаних закінчень, що відбулися на межі ХХ – ХХІ ст. З’ясовано низку чинників, що впливають на вибір однієї із флексій родового відмінка, зокрема проаналізовано їхнє вживання залежно від лексичного наповнення та морфологічної будови іменників у сучасній мовній практиці та простежено відображення цих змін у правописних виданнях.
Ключові слова
Багатозначні слова, варіантні форми, чоловічий рід, родовий відмінок, правопис
Бібліографічний опис
Юносова В. Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці / Валентина Юносова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 12. – С. 30–38.
Зібрання