Підготовка майбутніх фахівців до трудового виховання та професійної орієнтації учнів з особливими освітніми потребами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Питання трудового виховання та професійної орієнтації учнів з особливими освітніми потребами традиційно актуальні для спеціальної освіти. Принципового значення набуває необхідність модернізації змісту трудового навчання, питання його перспективи, працевлаштування та самостійного проживання осіб з особливими освітніми потребами. Вагомим чинником діяльності є спонука до дії – мотивація. Мотиви людської праці іноді буває непросто визначити, адже вони не завжди є чіткими, сформованими, зрозумілими. Проте можна запропонувати вибрати їх з переліку мотивів, виконати вправи, ділові ігри або тренінг. Мотиви можуть бути пов’язані із задоволенням фізіологічних і соціальних потреб, безпеки, самоствердження, самовираження, прагнення до успіху, приєднання, влади, винагороди тощо. Прийомом, що доповнює виявлення мотивів трудової діяльності, є обговорення з людиною її життєвих перспектив, проектів, продумування стратегій і тактик, шляхів подолання психологічних бар’єрів, визначення напрямів діяльності, реальних кроків для досягнення поставленої мети, формування навичок планування, самоменеджменту. Тренінги у вільній, невимушеній обстановці сприятимуть опануванню власних можливостей та перспектив. Студенти мають чітко визначати сильні та, навпаки, слабкі сторони людини з особливими потребами, опанувати основні методики викладання дисциплін, пов’язаних із трудовим навчанням осіб з особливими освітніми потребами; уміти надати допомогу зі спілкування в певних державних установах, розуміти, практично використовувати навички фінансової грамотності. Під час підготовки майбутніх фахівців спеціальної освіти до трудового виховання та професійної орієнтації учнів з особливими освітніми потребами вважаємо за потрібне надати методику викладання дисциплін «Ручна праця», «Технологія», «Соціально-побутове орієнтування», ознайомити молодь зі шляхами оволодіння базовими соціальними навичками, основами професійної орієнтації.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шишова І. Підготовка майбутніх фахівців до трудового виховання та професійної орієнтації учнів з особливими освітніми потребами / Інна Шишова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 241–247.
Зібрання