Готовність учнів початкової школи до гуманних взаємин із однолітками

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Рівне : РДГУ
Анотація
У статті висвітлюється одна з актуальних проблем сучасної педагогіки – проблема готовності учнів початкової школи до створення й підтримки гуманних взаємин з учасниками освітнього процесу, а саме з дорослими і однолітками. Розкривається сутність ключових понять: гуманність, гуманізм, гуманні взаємини. Автор наголошує, що гуманні взаємини між людьми були предметом досліджень філософів, психологів, педагогів. Але ця проблема і дотепер потребує детального вивчення, особливо на етапі розвитку особистості дитини початкової школи. На основі ретроспективного аналізу психолого-педагогічної літератури обґрунтовується структура взаємин між людьми, зокрема між учнями початкової школи. Особлива увага відводиться методиці вивчення готовності школярів до взаємодії з однолітками. Визначено показники та рівні цієї готовності. Діагностичні дані засвідчили, що для підвищення рівня готовності дитини до створення гуманних взаємин й накопичення практичного досвіду спілкування в шкільному середовищі необхідно створити відповідні педагогічні умови, які закладатимуть основу для формування гуманних взаємин його учасників, зокрема в контексті «вчитель-учень», «учень-учень». Аналізується навчально-педагогічна взаємодія як взаємопов’язаний процес обміну інформацією про спілкування людей у суспільстві, як джерело комфортного перебування дитини в шкільному колективі.
Опис
The article shows one of the most actual problems of modern pedagogy – the problem of readiness of primary school students to create and maintain humane relationships with participants in the educational process, namely with adults and peers; reveals the essence of basic concepts: humanity, humanism, humane relationships. However, this problem still needs to be studied in detail, especially at the stage of development of the personality of a primary school child. Based on a retrospective analysis of psychological and pedagogical literature, the structure of relationships between primary school students, is substantiated. Particular attention is paid to the method of studying the readiness of students to interact with peers. Indicators and levels of this readiness are determined. Diagnostic data showed that to increase the level of readiness of the child to create humane relationships and magnification practical experience of communication in the school environment, it is necessary to create appropriate pedagogical conditions that will lay the foundation for humane relationships of its participants, particularly in the context of “teacherstudent”, “student-student”. Educational and pedagogical interaction is analyzed as an interconnected process of exchanging information about communication between people in society, as a source of comfortable stay of the child in the school team.
Ключові слова
humanity, humane relationships, humane behavior, educational process
Бібліографічний опис
Щербакова Н. Готовність учнів початкової школи до гуманних взаємин із однолітками / Н. Щербакова // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2021. – Вип. 13,том 2. – С. 203–211.
Зібрання