Теоретичні засади диференційованої роботи учнів початкових класів з текстами: до питання про форми диференціації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті акцентовано увагу на формах диференціації як важливому аспекті теоретичних засад диференційованої роботи учнів початкових класів з текстами. Проаналізовано запропоновані науковцями і методистами основи й критерії, напрями, форми і типи, види і способи, рівні диференціації. Зокрема, за П. Сікорським, основи диференційованого навчання охоплюють диференціацію цілей, завдань, змісту освіти, форм навчання. За Р. де Гроотом, компоненти освітньої (під)системи (державна система освіти, школа, класи) – це рівні (макрорівень, мезорівень і мікрорівень), і відповідно диференціація між школами, диференціація між класами або потоками, диференційоване навчання груп школярів; результат об’єднання різних напрямів здійснення диференціації (освітні цілі, зміст навчання і час, види навчальної діяльності та ін.) у категорії (форми диференціації): диференціація за часом, умовами або цілями освіти. Виявлено погляди науковців щодо видів диференціації навчання. З’ясовано, що в науково-методичних джерелах зовнішню і внутрішню диференціацію вважають формами диференціації або її типами. Розглянуто різні погляди науковців щодо сутності зовнішньої і внутрішньої диференціації: по-перше, це «зовнішня» («профільна») і «внутрішня» («рівнева»), (відповідно, – диференціація навчання і диференційоване навчання); по-друге – зовнішня диференціація, яка поділяється на рівневу (для основної школи) і профільну (для старшої школи); внутрішня диференціація (навчання усіх учнів за спільною навчальною програмою, без створення окремих груп або класів); по-третє – зовнішня (профільна) і внутрішня (рівнева) диференціація. За О. Савченко, у початковій школі зовнішня диференціація застосовується шляхом створення навчальних закладів різних типів, різних умов для навчання учнів, використання різних програм; внутрішня диференціація впливає на зміст завдань, тривалість виконання завдань та ін. Виявлено форми, види і способи диференціації, доцільні для впровадження в практику початкової школи. Окреслено форми і види диференціації, які найбільш оптимальні для ефективної диференційованої роботи молодших школярів з текстами.
Опис
The article focuses on the forms of differentiation as an important aspect of the theoretical foundations of differentiated work of primary school students with texts. The bases and criteria, directions, forms and types, kinds and ways, levels of differentiation offered by scientists and methodologists are analyzed. In particular, according to P. Sikorsky, the basics of differentiated learning include the differentiation of goals, objectives, content of education, forms of learning. According to R. de Groot, the components of the educational (sub) system (state education system, school, classes) are levels (macro level, meso level and micro level), and, accordingly, differentiation between schools, differentiation between classes or streams, differentiated learning of groups of students ; the result of combining different areas of differentiation (educational goals, content of education and time, types of educational activities, etc.) in the category (forms of differentiation): differentiation by time, conditions or goals of education. Types of differentiated learning are revealed. It was found that in scientific and methodological sources, external and internal differentiation are considered forms of differentiation or its types. Different views of scientists on the essence of external and internal differentiation are considered: first, it is "external" ("profile") differentiation and "internal" ("level") differentiation, (respectively – differentiation of training and differentiated training); secondly – external differentiation, which is divided into level (for primary school) and profile (for high school), internal differentiation (teaching all students in a common curriculum, without creating separate groups or classes); third – external (profile) and internal (level) differentiation. According to O. Savchenko, in primary school external differentiation is applied by creating educational institutions of different types, different conditions for teaching students, using different programs; internal differentiation affects the content of tasks, duration of tasks, etc. Ways to use external and internal differentiation are clarified. The forms and methods of differentiation that are the most optimal for effective differentiated work of primary school students with texts are outlined.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шевчук Л. Теоретичні засади диференційованої роботи учнів початкових класів з текстами: до питання про форми диференціації / Лариса Шевчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 127-137.
Зібрання