Формування позитивної мотивації студентів до екологозбережувальної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті осмислюється проблема формування позитивної мотивації студентів до екологозбережувальної діяльності. Актуальність студії визначається тим, що саме цей вид діяльності є однією із основних предметно-перетворювальних практик, які реалізуються на уроках трудового навчання в середній школі та уроках технологій у старшій школі. Специфіка професійної діяльності вчителів, які забезпечують викладання цих предметів, передбачає синтез психолого-педагогічної, методичної, навчально-виробничої та техніко-технологічної діяльності. Професійна діяльність учителя трудового навчання та технологій ґрунтується на високому рівні психолого-педагогічної майстерності, глибоких знаннях із основ сучасного виробництва, матеріалознавства, машинознавства; уміннях реалізовувати найсучасніші технології обробки різних матеріалів. При цьому майбутньому вчителеві необхідно мати мотивацію, адже навіть висока кваліфікація не матиме високих результатів професійної діяльності, якщо не буде узгоджена з мотиваційною функцією самого процесу цієї діяльності. Саме тому мотивація розглядається як психологічний феномен, який у сукупності із соціальними, моральними, професійними інтенціями сприяє отриманню очікуваного результату. Сформульовано алгоритм, використання якого у освітній практиці, забезпечує належний педагогічний ефект. Визначено, що екологічна спрямованість діяльності майбутнього вчителя трудового навчання та технологій передбачає пошук індивідуального стилю поведінки в навколишньому середовищі, відповідальність до розв'язання різних екологічних ситуацій, усвідомлений вибір способів діяльності з урахуванням екологічних закономірностей та гармонійних відносин «людина – природа» та залучення учнів до такої діяльності. Студія засвідчує, що створення і застосування екологозбережувального середовища, раціональне використання ресурсів, розв’язання екологічних питань є важливими мотивами особистісного і професійного самоствердження майбутніх учителів трудового навчання та технологій.
Опис
The article comprehends the problem of forming a positive motivation of students for environmentally friendly activities. The relevance of the studio is determined by the fact that this type of activity is one of the main subject-transforming practices that are implemented in the lessons of labor training in high school and technology lessons in high school. The specifics of the professional activity of teachers who provide teaching of these subjects, provides a synthesis of psychological and pedagogical, methodological, educational and production and technical and technological activities. The professional activity of a teacher of labor education and technology is based on a high level of psychological and pedagogical skills, deep knowledge of the basics of modern production, materials science, mechanical engineering; ability to implement the latest technologies for processing various materials. At the same time, the future teacher needs to be motivated, because even high qualification will not have high results of professional activity, if it is not coordinated with the motivational function of the process of this activity. That is why motivation is considered as a psychological phenomenon, which in combination with social, moral, professional intentions contributes to the expected result. An algorithm is formulated, the use of which in educational practice provides a proper pedagogical effect. It is argued that motivation is a set of motives, needs and interests, incentives and situational factors. It is determined that the ecological orientation of the future teacher of labor education and technology involves the search for an individual style of behavior in the environment, responsibility for solving various environmental situations, conscious choice of activities taking into account environmental patterns and harmonious relations "man – nature" and involving students in such activities. The study shows that the creation and application of an environmentally friendly environment, the rational use of resources, the solution of environmental issues are important motives for personal and professional self-affirmation of future teachers of labor training and technology.
Ключові слова
Мотивація, мотив, інтерес, екологозбережувальна діяльність, майбутній вчитель
Бібліографічний опис
Чистякова Л. Формування позитивної мотивації студентів до екологозбережувальної діяльності / Людмила Чистякова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 419–427.
Зібрання