Упровадження в зміст фахової підготовки бакалаврів хореографії цифрових ігрових інструментів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтава : ПП Астрая
Анотація
Стаття присвячена розгляду цифрових ігрових інструментів та їх упровадженню в зміст фахової підготовки бакалаврів хореографії. Автором розкривається досвід опанування вмінням працювати з різними програмами, пов’язаними з дистанційними освітніми технологіями. Акцентовано увагу на те, що завдяки впровадженню цифрових ігрових інструментів у зміст фахової підготовки студентів з’являється зацікавленість у вивченні дисципліни, майбутні бакалаври хореографії підвищують рівень цифрової компетентності, а викладач налаштовує ігрові інструменти для освітніх цілей, задач і потреб здобувачів вищої освіти.
Опис
The article is devoted to consideration of digital game tools and their implementation in the content of professional training of choreography bachelors. The author reveals the experience of mastering the ability to work with various programs related to distance educational technologies. Attention is focused on the fact that thanks to the introduction of digital game tools into the content of professional training of students, interest in studying the discipline appears, future bachelors of choreography increase the level of digital competence, and the teacher adjusts game tools for educational goals, tasks and needs of students of higher education.
Ключові слова
цифрові технології, цифрові ігрові інструменти, фахова підготовка бакалаврів хореографії, ігрова вікторина
Бібліографічний опис
Кривунь Н. С. Упровадження в зміст фахової підготовки бакалаврів хореографії цифрових ігрових інструментів / Н. С. Кривунь // Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі (з нагоди 90-річчя Бердянського державного педагогічного університету) : матеріали ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (17-18 листопада 2022 р., м. Запоріжжя) / [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава : ПП Астрая, 2022. – С. 155–159.