Структурні складові англомовного дитячого поетичного дискурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті виокремлено основні типи дитячих поетичних текстів; схарактеризувано ритмічне оформлення і структурна організація англомовних дитячих поезій. У роботі доводиться той факт, що підґрунтям для класифікації дитячої поезії постають такі чинники, як лінгвокультурологічні, структурно-композиційна будова поетичних текстів, їх тематичне наповнення, урахування психофізіологічних вікових особливостей адресата-дитини, особливостей мисленнєво-мовленнєвої творчості поета. Встановлюється, що лінгвостилістичні особливості поетичних текстів, структура дитячих віршів, рими, що покладені в основу поезії, тематичне наповнення, головні персонажі, сюжетна лінія надають підстави для виокремлення безлічі видів дитячих віршів.
Опис
The article deals with the distinguishing of the main types of children's poetic texts; description of rhythmic design and structural organization of the English-language children's poetry. In the paper the fact is proved that the basis for the classification of children's poetry are linguacultural factors, structural and compositional structure of the poetic texts, their thematic content, taking into account the psychological, physiological and age-related features of the addressee-child, the peculiarities of the poet's language and thinking, the features of the poet's creativity. It is established that linguistic features of the poetic texts, the structure of children's poems, rhymes, thematic content, the main characters, storyline are the basis for the distinguishing of many types of children's poems.
Ключові слова
Поетичний дискурс, поетичний текст, дитячий поетичний дискурс, дитячий вірш, структурна організація, ритмічне оформлення, види дитячих віршів
Бібліографічний опис
Пікалова А. Структурні складові англомовного дитячого поетичного дискурсу / Анна Пікалова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 131–140.
Зібрання