Особливості формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
German International Journal of Modern Science
Анотація
Статтю присвячено висвітленню проблеми особливостей формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності. Без урахування чинників, а саме: сенситивності молодшого шкільного віку щодо формування толерантності; педагогічних можливостей позаурочної діяльності в контексті досліджуваної проблеми – неможливо визначити дієвість тих чи інших педагогічних засобів, проектувати виховні стратегії, передбачувати їх ефективність.
Опис
The article is devoted to the problem of peculiarities of tolerance formation in junior schoolchildren in extracurricular activities. Without taking into account factors, namely: sensitivity of primary school age to the formation of tolerance; pedagogical possibilities of extracurricular activities in the context of the researched problem - it is impossible to determine the effectiveness of certain pedagogical tools, to design educational strategies, to predict their effectiveness.
Ключові слова
толерантність, молодші школярі, позаурочна діяльність, дитина, спілкування, сенсеттивність, tolerance, junior schoolchildren, extracurricular activities, child, communication, sensitivity
Бібліографічний опис
Лесик А. Особливості формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності / А. Лесик // German International Journal of Modern Science. – 2020. – №3. – С. 23–25.
Зібрання