Формування критичного мислення учнів на уроках мови

Анотація
У монографії висвітлюються актуальні проблеми формування у школярів критичного мислення за умов: крос-культурного навчання української мови учнів-представників національних спільнот (В. Дороз); застосування педагогічної технології життєтворчих проєктів на уроках української мови (В. Нищета); формування функціонального мовлення учнів профільних класів (Л. Романова); формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках англійської мови (О. Ярова, Г. Удовиченко). Кожен з розділів містить теоретичне обґрунтування проблеми, опис практичного застосування технології критичного мислення на уроках української, російської, англійської мов, літератури, історії. Поруч з теоретичним матеріалом широко представлено методичні розробки, що стосуються формування критичного мислення школярів, подається інформація щодо подальшого поглибленого самостійного вивчення окремих питань з певної проблематики. Монографію адресовано студентам-філологам, викладачам вищих навчальних закладів, учителям.
Опис
The monograph addresses the current issues of fostering critical thinking skills in school students under various conditions, including cross-cultural teaching of Ukrainian language for students from different national communities (V. Doroz); the application of pedagogical technology for creative projects during Ukrainian language lessons (V. Nyshchyta); the development of functional communication skills in students of specialized classes (L. Romanova); the cultivation of speaking competence during English language lessons (O. Yarova, H. Udovichenko). Each section provides theoretical justification of the issue, description of practical application of critical thinking technology in Ukrainian, Russian, and English language lessons, as well as literature and history lessons. Alongside theoretical content, the guide includes extensive methodological resources related to nurturing students' critical thinking, and it offers information for further in-depth independent exploration of specific issues within certain subjects. The monograph is intended for philology students, educators in higher education institutions, and teachers.
Ключові слова
критичне мислення, заклади загальної середньої освіти, урок української мови, урок української літератури, critical thinking, general secondary education institutions, Ukrainian language lesson, Ukrainian literature lesson
Бібліографічний опис
Формування критичного мислення учнів на уроках мови : монографія / В. Ф. Дороз, Л. Я. Романова, О. Б. Ярова, В. А. Нищета, Г. А. Удовиченко ; за заг. ред. В. Ф. Дороз ; передмова К. О. Баханова. – Київ : Освіта України, 2008. – 336 с.
Зібрання