Особливості англомовної публіцистики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто публіцистичний дискурс як середовище здійснення комунікативного впливу. Охарактеризовано сферу функціонування публіцистичного дискурсу, його особливості та проаналізовано взаємодію комунікатора та реципієнта повідомлення. Аналізуються семантико-стилістичні реалії сучасної англомовної публіцистики. Подано основні риси та особливості функціонального стилю публіцистичних текстів, обговорюються прийоми, які в них використовуються.
Опис
The article discusses the specifics of journalistic discourse as a medium of communicative influence on a mass audience. The peculiarities of journalistic discourse are characterized, the sphere of its functioning is considered, and the interaction between the author and the addressee of the message is established. The semantic-stylistic realities of modern English-language journalism are analyzed. The main features and features of the functional style of journalistic texts are presented, the techniques used in them are discussed.
Ключові слова
Публіцистичний дискурс, англомовна публіцистика, публіцистичний стиль, семантико-стилістичні особливості, неологізми
Бібліографічний опис
Новосілець О. Особливості англомовної публіцистики / Олена Новосілець // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 93–100.
Зібрання