Критичне осмислення визначення компетентності в правових актах України про освіту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology
Анотація
У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз значення терміна «компетентність», виокремлено загальні та відмінні його риси. Висловлено припущення щодо невідповідності в окремих випадках норм-дефініцій компетентності меті, яка переслідується спеціальним законом про освіту. Робляться висновки про необхідність їх уточнення з урахуванням зазначеного.
Опис
In the article comparative-legal analysis of the meaning of the term «competence» is made, the general and distinctive features of it are singled out. The assumptions about the discrepancy in certain cases of norms-definitions of competence to the purpose pursued by a special law on education are expressed. Conclusions are made on the need for their refinement, taking into account the above.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Критичне осмислення визначення компетентності в правових актах України про освіту / Г. М. Мицик // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2018. –Issue 170. – P. 33–35.
Зібрання