Пародокси Хроносу у поезії Тараса Федюка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються художні особливості філософської лірики Тараса Федюка, представника поетичного покоління 80-х років ХХ ст. Аналізуються різні аспекти і моделі філософської категорії часу. Об’єктом дослідження слугують віршовані збірки початку ХХІ ст. (“Обличчя пустелі”, “Золото інків”, “Хуга”, “Горище” та ін.). Теоретичною основою дослідження обрано ідеї філософів, які розкривали роль часу в житті людини (Анрі Бергсон, Мартин Гайдеггер, Серен К’єркегор). Засадничою стала концепція А. Бергсона “безкінечної тривалості”. Розглядаються такі моделі часу: християнський (лінійний), язичницький (циклічний), екзистенційний (особистісний). Визначається естетична оригінальність лірики Т. Федюка: аналізується роль іронії, метафори, парадоксу у вираженні мотиву часу. До контексту залучено типологічно подібні вірші В. Кордуна, М. Воробйова, Х. Л. Борхеса, Р. М. Рільке).
Опис
The article deals with the artistic features of the philosophical lyrics of Taras Fedyuk, a representative of the 80s poetic generation of the 20th century. Various aspects and models of the philosophical category of time have been analysed. The object of the study is the verses collection of the early 21st century (“The Face of the Desert”, “Gold of the Incas”, “Blizzard”, “Attic” etc.). The theoretical and methodological basis of the research is the ideas of philosophers, who thought about the role of time in human life (Henri Bergson, Martin Heidegger, Seren Kierkegaard ). The basic concept was H. Bergson's “infinite duration”. Its essence is that the temporal layers (past, present, future) merge into a single whole in the everyday life of a person. Such artistic models of time have been considered: Christian (linear), pagan (cyclical), existential (personal). The aesthetic originality of T. Fedyuk's lyrics has been determined: the role of irony, metaphor, paradox in the expression of the motive of time has been analysed. Particular attention is paid to the category of memory, “eternal time”, which are fundamental in understanding of the indissoluble unity of the past, the present, the future.
Ключові слова
Лірика, мотив, Хронос, пам'ять, іронія, парадокс, художня модель, язичницький час, християнський час, особистісний час
Бібліографічний опис
Анісімова Н. Пародокси Хроносу у поезії Тараса Федюка / Ніна Анісмімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 103–111.
Зібрання