Соціально-педагогічна робота з неповними сім'ями в системі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено аналіз проблеми на основі вивчення наукової літератури та вивчення досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних Центрів СССДМ з неповними сім’ями; виявлено основні соціально-психологічні умови виховання дітей в неповних сім’ях, та з’ясувати їхній вплив на розвиток особистості дитини; схарактеризовано нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної роботи ЦСССДМ з неповними сім’ями; розроблено, теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати програму роботи із дітьми з неповних сімей в рамках соціально-педагогічної роботи в системі соціального супроводу на базі Служби у справах дітей Бориславської міської ради Львівської області.
Опис
In the qualification work, an analysis of the problem was carried out on the basis of studying the scientific literature and studying the experience of the work of domestic and foreign SSSDM Centers with single-parent families; identified the basic socio-psychological conditions for raising children in single-parent families, and find out their impact on the development of the child's personality; the normative and legal support of the socio-pedagogical work of the TsSSDM with single-parent families is characterized; developed, theoretically substantiate and experimentally test the program of work with children from single-parent families within the framework of social and pedagogical work in the system of social support on the basis of the Service for Children of the Boryslav City Council of the Lviv Region.
Ключові слова
неповна сім'я, соціально-психологічні умови, центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, incomplete family, socio-psychological conditions, social services centers for families of children and youth
Бібліографічний опис
Орлов О. Соціально-педагогічна робота з неповними сім'ями в системі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. К. В. Петровська. – БДПУ, 2023. – 95 с.