Extralingual factors as part of supra-sentence units

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
Up to now, far too little attention has been paid to the examining of extralingual means and their actualization in text units, which are investigated on the example of adjoining constructions and composite sentences. Both linguistic and non-linguistic means of communication are interconnected and interdependent. Accordingly, without taking into account the latter, the content of the utterance may be incorrectly decoded by a reader. Thus, it is not enough for a linguist to confine himself to analysing only speech. One must also take into account physical actions (gestures, facial expressions, etc.), intonations that carry a certain communicative load and in a real text turn into verbal form for their visual perception.
Опис
Дотепер недостатньо уваги приділялось проблемам морфології тексту та вивченню мовних одиниць, які є його складовими частинами, які розглянуто на прикладі приєднувальних конструкцій і складних речень. Відомо, що і мовні, і немовні засоби комунікації в процесі говоріння взаємопов'язані та взаємозалежні. Відповідно, без залучення останніх зміст усього висловлювання може бути неправильно декодований читачем. Таким чином, лінгвістові недостатньо обмежитися аналізом тільки мовлення. Слід брати до уваги також і фізичні дії (жести, міміку), інтонації, які несуть певне комунікативне навантаження, а в реальному тексті для візуального сприйняття переходять у словесну форму.
Ключові слова
adjoining construction, base utterance, adjoining conjunction, extralingual means, stage direction, приєднувальна конструкція, базове висловлення, приєднувана частина, приєднувальна конструкція, базове висловлення, екстралінгвальний засіб, ремарка
Бібліографічний опис
Bohdan V. Extralingual Factors as Part of Supra-Sentence Units / V. Bohdan // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Кропивницький, 20 лют. 2020 р.). – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – С. 26–28.