Pеалізація індивідуального підходу в процесі самостійної роботи студентів немовних закладів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено пошуку ефективних шляхів організації самостійної роботи студентів немовних закладів освіти. Автор зазначає, що модернізація національної освіти потребує врахування інтеграційних процесів у європейський і світовий простір. У зв’язку з цим необхідно забезпечити сучасне ставлення до стандартів освіти, змінити зміст навчання, внести корективи щодо спрямованості освітнього процесу, затвердити особистісно-орієнтовану педагогічну систему, впровадити інноваційні методи навчання. Головною метою навчання іноземним мовам у вищих немовних закладах є підготовка фахівців до практичного володіння з професійно орієнтованою іноземною мовою. Тобто, опанування іноземною мовою розглядається як набуття студентами комунікативної компетентності для практичного користування іноземною мовою, а саме: працювати з відповідною іншомовною літературою з фаху, брати участь у бесідах та міжнародних конференціях, писати статті іноземною мовою, листуватися з іноземними партнерами. У контексті індивідуально орієнтованого підходу до навчання іноземним мовам у теорії та практиці викладання виділяються концепції автономного навчання. До основних цілей індивідуалізації самостійного навчання студентів іноземної мови відносять такі: заповнення прогалин у рівні володіння іншомовним мовленням і своєчасне усунення відставання; розвиток інтелектуального кругозору, психічних якостей особистості студентів, які відіграють провідну роль в оволодінні іншомовним мовленням; формування індивідуального стилю оволодіння іншомовним мовленням; створення позитивного емоційного фону освітнього процесу. Необхідність самостійної роботи в процесі оволодіння мовленнєвою компетентністю у закладах вищої освіти зумовлена ще й скороченням аудиторних годин та збільшенням кількості студентів мовних груп. Дослідження теорії та практики навчання іноземної мови студентів показують, що впровадження в освітній процес трьох основних типів різнорівневих видів самостійної роботи (копіювального, відтворювального та творчого) є цілком доцільним.
Опис
Ключові слова
Іноземна мова, самостійна робота, індивідуальний підхід, глобалізація, foreign language, independent work, individual approach, globalization
Бібліографічний опис
Тернавська Л. Pеалізація індивідуального підходу в процесі самостійної роботи студентів немовних закладів вищої освіти / Лілія Тернавська, Раїса Келембет // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 297–304.
Зібрання