Внутрішньо-психологічний часопростір у романах Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку» та «Писар Західних Воріт Притулку»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті здійснено інтерпретацію притулку як особливого локусу, в якому зосереджений внутрішньо психологічний сві т людини; з’ясовано, як зовнішні час і простір трансформуються у свідомості прибульців та їхніх внутрішніх переживаннях. У побудові часопросторових площин Г. Пагутяк відходить від сприйняття світу, заснованого на бінарних опозиціях, відтак притулок постає полісистемною структурою, механізм якої функціонує на базі щонайменше двох систем. Перша буддійська модель світобудови. Друга філософія екзистенціалізму з її концентрацією на самотності як основі людської екзистенції.
Опис
The article provides interpretation of the shelter as a special internal psychological world of a person; it is found that the outside time and space locuses transform on the p latform of mind of newcomers and their inner experiences. In the construction of time and spatial planes G. Pahutyak goes away from the perception of the world, based on binary oppositions, thus the shelter appears as the multisystem structure, which mecha nism operates on the basis of at least two systems. The first the Buddhist model of the universe. The second the philosophy of existentialism, with its focus on loneliness as the basis of human existence.
Ключові слова
Внутрішній часопростір, мотив самотності, духовний ескапізм, образ притулку, циклічність
Бібліографічний опис
Коваленко Д. Внутрішньо-психологічний часопростір у романах Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку» та «Писар Західних Воріт Притулку» / Діана Коваленко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 127–135.
Зібрання