Ідеографічна класифікація фразеологізмів на позначення органічних відчуттів людини (голод / ситість) в українській, англійській та французькій мовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті висвітлено основні підходи науковців до вивчення ідеографічного аспекту у фразеології; описано фразеологічні одиниці на позначення відчуття голоду/ситості в українській, англійській та французькій мовах; з’ясовано, якими варіантно-синонімічними рядами репрезентовані семантичні групи “голод/ситість”; виявлено універсальні та специфічні риси досліджуваних фразем на матеріалі неспоріднених мов.
Опис
In the article there have been considered the main approaches to study of ideographic aspect in phraseology; there have been described phraseological units denoting sense of hunger / fatigue in Ukrainian, English and French; the universal and specific features of the analyzed phrases on the material of unrelated languages have been determined.
Ключові слова
фразеологізм, органічні відчуття людини, ідеографічна класифікація, семантична група “голод/ситість”, варіантно-синонімічні ряди, phraseology, human organic feelings, ideographic classification, semantic group “hunger / saturation”, variant-synonymous series
Бібліографічний опис
Денисова А. Ідеографічна класифікація фразеологізмів на позначення органічних відчуттів людини (голод / ситість) в українській, англійській та французькій мовах / Анжеліка Денисова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 15–20.
Зібрання