Психологічні особливості прояву професійної креативності майбутнього вихователя ДНЗ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-08-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка
Анотація
Представлено результати апробації дослідження психологічних особливостей прояву професійної креативності майбутнього вихователя ДНЗ, які виступатимуть основою розробки системи заходів щодо її розвитку. Визначено авторську позицію щодо розуміння сутності феномену креативності. Надано визначення поняття «професійна креативність вихователя ДНЗ», яке ґрунтується на положенні про набуття креативністю специфічних рис відповідно до сфери діяльності, якою займається особистість. Запропоновано структуру професійної креативності вихователя, що складається з таких компонентів: мотиваційного, когнітивного, операційного, регулятивного, на основі яких розроблено власне бачення критеріїв та показників її розвитку. Проведено діагностику психологічних особливостей прояву професійної креативності майбутнього вихователя ДНЗ, на основі якої виявлено, що більшість досліджуваних студентів-майбутніх вихователів мають середній рівень розвитку професійної креативності, що, на нашу думку, спричинятиме певні труднощі у запровадженні творчої професійної діяльності. Здійснено порівняльний аналіз рівня сформованості структурних компонентів, їх ранжовано наступним чином: найвищі показники виявлено за когнітивним компонентом, на другій позиції – показники мотиваційного компоненту, на третій – регулятивного, порівняно низькі показники розвитку досліджувані проявили відносно операційного компоненту. Визначено перспективу подальших досліджень цієї проблеми: пошук ефективних засобів розвитку професійної креативності майбутнього вихователя як багатокомпонентного та складного за структурою феномену
Опис
The study shows the author’s position regarding the understanding of the phenomenon of creativity. The definition of the concept of «a teacher’s professional creativity in pre-school education» is given in the article. This definition is based on the fact that creativity depends on the person’s work. The structure of the professional creativity of the teacher is presented, and it is determined that teacher’s creativity consists of the following compo nents: motivational, cognitive, operational, and regulating. Using these components the author develops his own vision of the criteria and indicators of creativity development. The diagnostics of psychological peculiarities of a future teacher’s professional creativity in a pre-school education is carried out. This diagnostics showed that most of the investigated students-future teachers had an average level of professional creativity. In author’s opinion this will cause certain difficulties in the implementation of creative professional activities. A comparative analysis of the level of the structural components formation is done. These components are ranked as follows: high rates are found by the cognitive component, the second position is placed by the mo tivational component, the third one is taken by the regulatory component, and the operating component has a low development level. The prospects for further research on this problem consist in the research of the effective means of development of a future teacher’s professional creativity as a multifaceted and complicated phenomenon.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Донченко О. С. Психологічні особливості прояву професійної креативності майбутнього вихователя ДНЗ / О. С. Донченко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – Вип. 37. – С. 76–86.
Зібрання