Supra-sentence units from the standpoint of the theory of speech acts

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Resolving one of the topical issues of modern linguistics – the detection of means of joining separate sentences and supra-sentence entities to form larger text units – would not be satisfactory without the analysis of a functional aspect of so frequently used and so easily identifiable supra-sentence units (SSU) as syndetic adjoining constructions and parcelled sentences, in the formal organization of which there is no complete correlation with their communicative structure. The possibility of existence of relations characteristic of composite, compound and complex speech acts between the SSU parts was analysed.
Опис
Вирішення одної з актуальних проблем сучасного мовознавства – виявлення засобів поєднання окремих речень і надречень у крупніші текстові одиниці – було б неповним без аналізу актомовленнєвої природи таких складних надреченнєвих одиниць (НО), як приєднувальні конструкції та парцельовані речення, у формальній організації яких відсутня повна кореляція з їхньою комунікативною організацією. Проаналізована можливість наявності між частинами НО відношень, характерних для сполучених, композитних і комплексних мовленнєвих актів.
Ключові слова
Supra-sentence unit, adjoining construction, base utterance, adjoined part, parcelled sentence, speech act, надреченнєва одиниця, приєднувальна конструкція, базове висловлення, приєднана частина, парцельоване речення, парцелят, мовленнєвий акт
Бібліографічний опис
Bohdan V. Supra-sentence units from the standpoint of the theory of speech acts / Valerii Bohdan // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 21–26.
Зібрання