Комп’ютерна підтримка вивчення теми «Кореляційний зв'язок, коефіцієнт кореляції» курсу теорії ймовірностей із елементами математичної статистики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджено проблему розробки компонентів дієвої комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання дисципліни “Теорія ймовірностей із елементами математичної статистики”, яка передбачена навчальним планом підготовки майбутніх учителів математики у закладі вищої педагогічної освіти. Стаття містить методичні та процесуальні аспекти організації обчислень у процесі встановлення кореляційного зв’язку між значеннями ознак вибірки генеральної сукупності в математичному програмному середовищі Mathcad. Наведено детальний приклад розв’язування задачі щодо визначення кореляційного зв’язку між значеннями ознак вибірки генеральної сукупності, вибіркового коефіцієнта кореляції та його середнього квадратичного відхилення, рівнянь прямих регресій, а також стисло наведено основи цих понять. Здійснено стислий огляд навчальної, методичної та наукової літератури, яка використовується під час навчання теорії ймовірностей із елементами математичної статистики, обґрунтована доцільність використання математичних програмних середовищ під час опрацювання змісту зазначеної дисципліни та розробки тестових завдань різного рівня складності з теорії ймовірностей із елементами математичної статистики з метою об’єктивного оцінювання навчальних досягнень студентів. Стаття містить програмні реалізації алгоритму встановлення кореляційного зв’язку між значеннями ознак вибірки генеральної сукупності в програмному математичному середовищі Mathcad, знаходження вибіркового коефіцієнта кореляції та його середнього квадратичного відхилення, рівнянь прямих регресій, а також висновки і напрями подальшого науково-педагогічного дослідження в галузі реалізації обчислювальних методів математичної статистики для знаходження статистичних оцінок вибірки значень випадкових величин. Методичні та алгоритмічні матеріали, які подано в статті, можуть бути корисними студентам для організації та активізації самостійної наукової та педагогічної діяльності, учителям закладів середньої освіти, керівникам факультативної й гурткової роботи учнів, викладачам курсу теорії ймовірностей із елементами математичної статистики закладів вищої педагогічної освіти.
Опис
The article investigates the problem of developing the components of an effective computer-oriented methodological system for teaching the discipline "Probability theory with elements of mathematical statistics", which is provided for in the curriculum for training future mathematics teachers at a pedagogical university. The article contains methodological and procedural aspects of the organization of calculations in the process of establishing a correlation between the values of the features of a sample of the general totality in the mathematical software Mathcad. A detailed example of solving the problem of determining the correlation between the values of the features of a sample of the general totality, determining the sample correlation coefficient and its standard deviation, equations of direct regressions is given. The basics of the concepts of the correlation between the values of the features of the sample of the general totality, the sample correlation coefficient, the standard deviation of the sample correlation coefficient and the equation of direct regressions are briefly given. A brief review of educational, methodological and scientific literature used in teaching probability theory with elements of mathematical statistics is carried out, the expediency of using mathematical software environments when working with the content of this discipline and the development of test tasks of different levels of complexity in probability theory with elements of mathematical statistics for the purpose of objective assessment is substantiated knowledge of students. The article contains software implementations of the algorithm for establishing a correlation between the values of the features of a sample of the general totality in the software mathematical environment Mathcad, finding the sample correlation coefficient and its standard deviation, direct regression equations, as well as conclusions and directions for further scientific and pedagogical research in the field of implementation of computational methods of mathematical statistics for finding statistical estimates of a sample of values of random variables. The methodological and algorithmic materials presented in the article can be useful for students to organize and activate independent scientific and pedagogical activities, teachers of secondary educational institutions, leaders of optional and circle work of students, teachers of the probability theory course with elements of mathematical statistics of pedagogical higher educational institutions.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Красножон О. Комп’ютерна підтримка вивчення теми «Кореляційний зв'язок, коефіцієнт кореляції» курсу теорії ймовірностей із елементами математичної статистики / Олексій Красножон, Василь Мацюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 56-65.
Зібрання