Пошуково-дослідницька діяльність як умова формування пізнавальної активності молодших школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
Текст присвячений аналізу пізнавальної активності молодших школярів в сучасній парадигмі освіти. Здійснено обґрунтований аналіз проблеми розвитку цієї активності в дітей, враховуючи висвітлені у працях таких авторів, як Д. Богоявленська, Г. Костюк, В. Котирло, І. Лернер, О. Матюшкін, О. Поддьяков та інші. Зроблено визначення структури пізнавальної діяльності, яка включає пізнавальний інтерес, пізнавальні здібності та пізнавальну активність. Автор також висвітлює значення пізнавального інтересу, який спонукає дітей до пізнання, та розглядає пізнавальні здібності як індивідуально-психологічні властивості, необхідні для успішної діяльності. Обґрунтовано пізнавальну активність як результат пізнавальної потреби, яка проявляється в бажанні самостійно розв'язувати проблеми та в творчому підході до пізнання. Узагальнено результати досліджень у цій області та зроблено висновок про важливість розвитку пізнавальної активності для формування творчої особистості молодших школярів. У тексті здійснено аналіз пізнавальної активності, її зв'язок з емоціями та вольовими рисами, висвітлено поняття пізнавальної мотивації та її важливість для результативної діяльності. Проаналізовано інтегративну структуру пізнавальної активності, включаючи мотиваційний, операційний та результативний компоненти. Визначено показники рівня сформованості пізнавальної активності за класифікацією В. Лозової, такі як ініціативність, енергійність, інтерес, допитливість, самостійність, саморегуляція, воля особистості, рефлексія діяльності та творчість. Автор обґрунтовує, що розвиток пізнавальної активності у молодшому шкільному віці сприяє формуванню готовності до енергійного оволодіння знаннями та ефективними способами діяльності. Зазначено, що сучасна освіта має потенціал для розвитку особистості дитини через дослідницьке навчання та пошуково-дослідницьку діяльність. Окреслено компоненти останньої, такі як виявлення і формування проблеми, постановка гіпотези, спостереження, досліди, пошук і систематизація інформації, формування судження та висновки. Підкреслено важливість пошукової активності як рушійної сили дослідницької поведінки, що спрямовується на розв'язання проблемних ситуацій та зміну ставлення до них. Висновок автора полягає у тому, що недостатня реалізація пошуково-дослідницької діяльності може призводити до деструктивної поведінки дитини. Проведено аналіз завдань сучасної освіти, спрямованих на передачу ініціативи у пізнавальній діяльності дітям та створення умов для саморозвитку та розгортання дослідницької активності. Проаналізовано важливість вчення дітей організовувати власну дослідницьку діяльність та висвітлено психологічні аспекти цього процесу, зазначаючи, що чим раніше це відбувається, тим вагоміші результати можна досягти. Зазначено, що такий підхід до навчання формує впевненість у собі та бажання здобувати знання. Проаналізовано модель дослідницької діяльності дітей, розроблену О. Савенковим, включаючи етапи виявлення проблеми, пошуку рішень, збирання матеріалу, узагальнення даних, підготовку проєкту та захист проєкту. Обґрунтовано, що використання проєктної діяльності у навчальному процесі сприяє розвитку самостійних пошуково-дослідницьких умінь та творчих здібностей учнів, формує позитивне ставлення до роботи та розвиває пізнавальні інтереси. Висвітлено, що пошуково-дослідницька діяльність характеризується ініціативністю, свідомістю та активністю суб’єкта пізнання, сприяючи формуванню компетентностей через самостійне відкриття нового. Зроблено висновок, що цей підхід позитивно впливає на розвиток творчих здібностей та пізнавальних інтересів учнів.
Опис
Ключові слова
Пізнавальна активність, дослідницька діяльність, саморозвиток, відкриття нового, творчі здібності
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Пошуково-дослідницька діяльність як умова формування пізнавальної активності молодших школярів / О. В. Горецька // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 118–224.