Порівняльна характеристика ключових аспектів розвитку відкритої освіти в роботах вітчизняних компаративістів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті представлено результати дослідження соціально-педагогічного та технологічного аспектів розвитку відкритої освіти у вищих навчальних закладах України та Великої Британії. Встановлено, що в результаті інформатизації суспільства постають нові вимоги до навчання майбутніх фахівців. Вирішення вимог полягає у створенні вдосконаленого відкритого (комп’ютерно-орієтованого) середовища навчальних закладів, лабораторій, бібліотек; оновленням методичного забезпечення, педагогічних технологій та змісту дистанційного й електронного навчання на основі використання ІКТ; запровадженням нових форм і методів організації освітнього процесу; упровадженням відкритих навчальних систем; використанням методики формування інформаційно-комунікаційних компетентностей науково-педагогічних працівників, методики оцінювання якості відкритих електронних систем та вільного доступу до відкритих освітніх ресурсів; а також у дослідженні стану, тенденцій і моніторингу розвитку відкритої освіти. Представлено основні технології, що застосовуються у відкритій освіті, а саме: а) кейс-технологія, яка є близьким аналогом технологій заочного навчання; б) TV-технологія; в) мережна технологія. Наведено найбільш детальну в українській науці класифікацію технологій відкритої освіти: 1) науково-освітні інформаційні мережі; 2) технології підтримки віртуального навчання (зокрема, web 2.0 та ін.); 3) всесвітня мережа «Партнерство в навчанні» (Partners in Learning Network); 4) технології електронного проєктування педагогічних систем; 5) технології мережного е-дистанційного навчання; 6) електронні бібліотеки; 7) технології комунікацій близької зони, зокрема, мобільні електронні технології і спеціальні засоби; 8) електронні технології управління проєктами. Доведено, що головними перевагами відкритої освіти є доступність, гнучкість, паралельність, модульність, економічність, інтернаціональність та координованість, які надають можливість кожній людини отримувати освіту. Використання елементів відкритої освіти забезпечує не тільки доступ до цифрового контенту, а й сприяє вдосконаленню системи управління освітою та контролю її якості.
Опис
The article presents the results of research of socio-pedagogical and technological aspects of the development of open education in higher educational institutions of Ukraine and Great Britain. It is established that as a result of informatization of society there are new requirements for training of future specialists. Solving the requirements is to create an improved open (computer-oriented) environment with advanced computer equipment of educational institutions, laboratories, libraries; updating methodological support, pedagogical technologies and content of distance and e-learning based on the use of ICT; introduction of new forms and methods into organization of the educational process; introduction of open educational systems; using the method of formation of information and communication competencies of scientific and pedagogical workers, methods of assessing the quality of open electronic systems and free access to open educational resources; as well as in the study of the state, trends and monitoring of the development of open education. The main technologies used in open education are presented, namely: a) case technology, which is a close analogue of distance learning technologies; b) TV technology; c) network technology. The most comprehensive classification of open education technologies in Ukrainian science is given: 1) scientific and educational information networks; 2) technologies to support virtual learning (in particular, web 2.0, etc.); 3) the global network "Partners in Learning Network"; 4) technologies of electronic design of pedagogical systems; 5) technologies of network e-distance learning; 6) electronic libraries; 7) near-zone communication technologies, in particular, mobile electronic technologies and special means; 8) electronic project of management technologies. It has been proven that the main advantages of open education are: accessibility, flexibility, parallelism, modularity, cost-effectiveness, internationality and coordination, which enable everyone to receive education. The use of elements of open education not only provides access to digital content, but also contributes to the improvement of education management and quality control.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Губіна О. Порівняльна характеристика ключових аспектів розвитку відкритої освіти в роботах вітчизняних компаративістів / Оксана Губіна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 48-55.
Зібрання