Трансформація соціальної ідентичності українців у кризові часи для батьківщини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ :Талком
Анотація
Стаття присвячена аналізу проблем трансформації соціальної ідентичності українців у кризові часи для країни. Розглянуто основні методологічні підходи до визначення поняття ідентичності, виокремлено сутнісні особливості ідентифікації як процесу в кризових умовах, виявлено зв’язки між досліджуваними показниками, а також відмінності залежно від рівня соціальної активності та статі. Констатовано, що адекватна самооцінка, належний рівень самосприйнятя та прийняття інших, інтернальність – це чинники належного рівня соціальної ідентичності.
Опис
The article is devoted to the analysis of the problems of transformation of the social identity of Ukrainians in times of crisis for the country. The main methodological approaches to the definition of the concept of identity are considered, the essential features of identification as a process in crisis conditions are highlighted, the connections between the studied indicators are revealed, as well as differences depending on the level of social activity and gender. It was established that adequate self-esteem, proper level of self-acceptance and acceptance of others, internality are factors of proper level of social identity.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Загороднова В. Ф. Трансформація соціальної ідентичності українців у кризові часи для батьківщини / Вікторія Федорівна Загороднова // Національна ідентичність у мові та культурі : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Г. Шостак. – Київ :Талком, 2023. – С. 304–315.
Зібрання