Формування в студентів знань з етнодизайну в процесі опанування навчальної дисципліни “Технологічний практикум”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті доводиться актуальність проблеми формування в студентів уявлення про національну неповторність українського етнодизайну при вивченні аплікації як одного з видів декоративно-прикладного мистецтва. Залучення студентської молоді до вивчення різних форм українського народного мистецтва є важливим питанням технологічної освіти. Аплікація займає належне місце серед багатьох інших видів декоративно-прикладного мистецтва. Автентичним є використання аплікації для декоративного оздоблення українського народного одягу. Аплікація кравецька має давню історію і є предметом вивчення етнографами. Проведений аналіз етнографічних джерел з історії українського костюму показав, що аплікація є оздобленням, яке пришивалося на окремі елементи вже зшитого одягу. Декорування вбрання аплікацією – важлива частина прикладного мистецтва та етнодизайну. Визначено можливості введення в зміст навчальної дисципліни «Технологічний практикум» відомостей про аплікацію як вид декоративного оздоблення українського народного одягу. Це сприятиме реалізації завдань формування в студентської молоді уявлення про національну неповторність українського етнодизайну в сфері декорування одягу, розвитку їх творчих здібностей. Доцільно ознайомити студентів з традиційними матеріалами та техніками виконання оздоблень, особливостями їх розміщення на одязі, своєрідністю колориту, які є характерними для аплікацій на вбранні різних етнографічних районів України. Це матиме вплив на формування творчої особистості майбутніх фахівців. Зроблено висновок стосовно ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою унаочнення освітнього процесу та вивчення студентами особливостей декорування українського народного вбрання. Мереживний ресурс “Кровець” (віртуальна етнографічна колекція) дає можливість розглянути український народний одяг та ознайомитися з видами його декорування, із асортиментом використовуваних матеріалів, орнаментальними композиціями та колористикою аплікацій, особливостями їх розміщення та способами кріплення.
Опис
The article deals with the urgency of the problem of students' understanding of the national uniqueness of Ukrainian ethno-design when studying application as a kind of decorative and applied art. Involving student youth in the study of various forms of Ukrainian folk art is an important issue of technological education. Appliqué have an important place among many other types of Ukrainian decorative and applied arts. The use of applications for decorative decoration of Ukrainian folk clothing is traditional. Sewing appliqué has a long history and is a subject for study by ethnographers. An analysis of ethnographic sources on the history of Ukrainian costume showed that the applique is a decoration that was sewn on individual elements of the finished tailored clothing. The traditional material for the appliqué and decoration of clothing were threads, lace, velvet, ribbons, leather, fur, fabric. Possibilities of introducing into the content of the course "Technological practice" information about the application as a kind of decorative ornamentation of Ukrainian folk clothes are determined. This will help solve the problem of forming students' ideas about the national uniqueness of Ukrainian ethnic design in the field of clothing decoration. It is advisable to acquaint students with traditional materials and techniques of decoration, the peculiarities of their placement on clothing, the originality of color, which are characteristic of applications on the clothes of different ethnographic regions of Ukraine. The conclusion is made concerning the efficiency of using information and communication technologies in order to clarify the initial process and to study the peculiarities of decorating the Ukrainian folk dress. Internet resource "Krovets" gives the opportunity to view Ukrainian folk clothing and get acquainted with the types of its decoration, the range of materials used, ornamental compositions and colors of applications, features of their placement and methods of attachment.
Ключові слова
Навчальний процес, технологічний практикум, український етнодизайн, декоративно-прикладне мистецтво, аплікація
Бібліографічний опис
Кудря О. Формування в студентів знань з етнодизайну в процесі опанування навчальної дисципліни “Технологічний практикум” / Оксана Кудря // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 291–299.
Зібрання