Елементи комп’ютерної підтримки вивчення теми «Метод найменших квадратів»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття містить дослідження методичної проблеми розробки компонентів ефективної комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання дисципліни «Теорія ймовірностей із елементами математичної статистики», яка передбачена навчальним планом підготовки майбутніх учителів математики. Розглянуто методичні та процесуальні питання реалізації методу найменших квадратів для визначення функціональної залежності між ознаками вибірки генеральної сукупності в математичному програмному середовищі Mathcad. Наведено приклади розв’язання задач про вирівнюванні значень ознак вибірки генеральної сукупності вздовж поліному першого степеня (лінійна залежність), поліному другого степеня (параболи) та поліному третього степеня (кубічної параболи). Здійснено стислий огляд наукової, навчальної та методичної літератури, яка використовується під час викладання курсу теорії ймовірностей із елементами математичної статистики, обґрунтовано доцільність використання математичних програмних засобів під час опрацювання змісту зазначеної дисципліні. Сформульовано положення про необхідність розробки комплексу тестових завдань різного рівня складності з теорії ймовірностей із елементами математичної статистики з метою об’єктивного оцінювання навчальних досягнень студентів. У статті сформульовано висновки і окреслено напрями подальшого науково-педагогічного дослідження в галузі реалізації методів математичної статистики при знаходженні статистичних оцінок вибірки значень випадкової величини генеральної сукупності. Методичні напрацювання, наведені в статті, можуть бути корисними студентам для організації та активізації самостійної науково-педагогічного діяльності, учителям середніх навчальних закладів, керівникам факультативної й гурткової роботи учнів, викладачам курсу теорії ймовірностей із елементами математичної статистики педагогічних вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Елементи комп’ютерної підтримки вивчення теми «Метод найменших квадратів» / Олексій Красножон, Наталія Кравченко, Василь Мацюк, Валерій Коваленко // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 204–213.
Зібрання