Сучасні педагогічні технології навчання як засіб формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті подано етапність процесу формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (мотиваційний, змістово-перетворювальний та діяльнісний), розкрито спрямованість кожного етапу, взаємообумовленість змістово-перетворювального та діяльнісного етапів на засадах вітагенного навчання. Спецкурс «Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти» визначено опосередкованим компонентом, що визначає зміст освіти та постає інтегрованим доповненням до обовʼязкових дисциплін загальної, професійної та практичної підготовки, вибіркових навчальних дисциплін. Схарактеризовано можливості застосування сучасних педагогічних технологій навчання у процесі формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти: когнітивно-орієнтовані (когнітивна технологічна модель «Критеріально-орієнтоване навчання», технологія командного навчання), технології ігрової взаємодії в освітньому процесі закладу вищої освіти (рефлексивні технології зняття стереотипів та формування інноваційного мислення, ділові та рольові навчальні ігри), діяльнісно-орієнтовані (мікротренінг), особистісно-орієнтовані технології («соціодрама», тьюторинг). Визначено особливість мікротренінгу, яка полягає в розкладанні складної бажаної поведінки – прояву професійно-комунікативної культури – на послідовність простих умінь, розкрито структуру, яку складають три фази (навчання, тренування та зворотного зв’язку). Обґрунтовано доцільність та ефективність тьюторингу й коуч-сесій у цьому процесі. Окреслено головне завдання тьютора, що полягає у формуванні професійної суб’єктності, здатної до власного майбутнього професійного саморуху, специфіку проведення коуч-сесій із обговорення результатів самоактуалізації професійно-комунікативної культури кожним здобувачем вищої освіти. Розкрито особливості та можливості застосування голографічного методу проєкції.
Опис
The article presents the stages of the process of forming the professional and communicative culture of future preschool teachers (motivational, content-transformative and activity), the orientation of each stage, the interdependence of content-transformative and activity stages on the basis of vitagenic training are revealed. The special course «Professional and communicative culture of a preschool teacher» is defined as an indirect component that defines the content of education and becomes an integrated addition to the compulsory disciplines of general, vocational and practical training, selective educational disciplines. Possibilities of modern pedagogical teaching technologies’ application in the process of professional and communicative culture formation of future preschool teachers are characterized: cognitive-oriented (cognitive technological model «Criterion-oriented training», technology of team education), technologies of game interaction in the educational process of a higher educational institution (reflexive technologies of removing stereotypes and formation of innovative thinking, business and role-playing educational games), activity-oriented (micro-training), personality-oriented technologies («sociodrama», tutoring). The peculiarity of micro-training, which is in the decomposition of complex desirable behavior – manifestation of professional and communicative culture – into the sequence of simple skills, the structure of three phases (education, training and feedback) is identified. The feasibility and effectiveness of tutoring and coaching sessions in this process are substantiated. The main task of a tutor, which is to form a professional subjectivity capable of own future professional self-movement, specifics of conducting coaching sessions to discuss the results of self-actualization of the professional-communicative culture of each higher education student, is outlined. The features and possibilities of using the holographic projection method are revealed.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. Сучасні педагогічні технології навчання як засіб формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти / Л. В. Мороз-Рекотова // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 10. – С. 318–328.
Зібрання