Змішане навчання при викладанні дисциплін для магістрів професійної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті здійснено аналіз науково-педагогічних досліджень щодо результатів застосування методів, практик та технологій змішаного навчання у вищій школі. Методика дослідження передбачала поєднання традиційних теоретичних досліджень з аналізом практики змішаного навчання в закладах вищої освіти України на основі узагальнення результатів, наведених у наукових статтях. За критеріями відкритості, цитування та практичної цінності виділено найбільш вагомі дослідження українських науковців для поширення позитивного досвіду ефективного впровадження змішаного навчання при викладанні дисциплін для магістрів професійної освіти. Зокрема проаналізовано монографію (1), дисертаційні дослідження (2) та наукові статті (8). На основі цього визначено запропоновані українськими науковцями моделі: організації змішаного навчання з технічних дисциплін; методичної системи практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання; організації змішаного навчання при проведенні педагогічної практики майбутніх учителів інформатики. Відзначено позитивний ефект ротаційної моделі змішаного навчання, моделі «перевернутий клас», доцільність застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема системи дистанційного навчання Moodle. Авторами на основі узагальнення результатів проведеного аналізу також подано рекомендації щодо ефективного впровадження змішаного навчання в процесі професійної підготовки магістрів професійної освіти, які включають: чітке розуміння поняття змішаного навчання варіантів змішування і моделей; визначення стратегії впровадження і реалізації змішаного навчання в закладі вищої освіти; визначення та обґрунтування переліку інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення змішаного навчання; забезпечення високої якості навчальних матеріалів та різноманіття інструментів контролю результатів навчання для дистанційних курсів; перегляд і оновлення змісту та педагогічного дизайну дистанційних курсів; повідомлення студентам вимог до навчання, обліку результатів та умов складання підсумкового контролю; постійний зворотній зв'язок та спілкування в рамках вивчення дисципліни; моніторинг процесу навчання здобувачів вищої освіти та повідомлення студентам результатів оцінювання їх навчальної діяльності.
Опис
The article analyzes the scientific and pedagogical research on the results of the application of methods, practices and technologies of blended learning in higher education. The research methodology included a combination of traditional theoretical research with the analysis of the practice of blended learning in higher education institutions of Ukraine on the basis of generalization of research results presented in scientific articles. According to the criteria of openness, citation and practical value, the most important studies of Ukrainian scientists are highlighted to spread the positive experience of effective implementation of blended learning in teaching disciplines for masters of vocational education. In particular, the monograph, dissertation research and scientific articles were analyzed. Based on this analysis, the models proposed by Ukrainian scientists are determined: the organization of blended learning in technical disciplines; methodical system of practical and technical training of future teachers of computer science in the conditions of blended learning; organization of blended learning in the pedagogical practice of future teachers of computer science. The positive effect of the rotational model of blended learning, the model of the "inverted classroom", the feasibility of information and communication technologies, in particular the distance learning system Moodle. Based on the generalization of the results of the analysis, the authors also provide recommendations for the effective implementation of blended learning in the training of masters of vocational education, which include: a clear understanding of the concept of blended learning blending options and models; determining the strategy for the implementation and implementation of blended learning in higher education; definition and substantiation of the list of information and communication technologies to ensure blended learning; ensuring high quality teaching materials and a variety of learning outcomes monitoring tools for distance learning courses; review and update the content and pedagogical design of distance learning courses; notification of students of requirements for training, accounting of results and conditions of drawing up of the final control; constant feedback and communication in the study of the discipline; monitoring the learning process of higher education students and informing students of the results of evaluation of their educational activities.
Ключові слова
Змішане навчання, професійна освіта, досвід викладання, рекомендації, магістратура
Бібліографічний опис
Змішане навчання при викладанні дисциплін для магістрів професійної освіти / Катерина Осадча, Вячеслав Осадчий, Владислав Круглик, Ірина Наумук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 343–353.
Зібрання