Samodzielna praca studentów pedagogicznych instytucji szkolnictwa wyższego w studiowaniu dyscypliny “Drugi język słowiański”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Artykuł analizuje rolę samodzielnej pracy we współczesnych instytucjach pedagogicznych szkolnictwa wyższego. Należy zauważyć, że na obecnym etapie wzrasta rola pracy samodzielnej w trakcie której studenci nie tylko zdobywają nową wiedzę, umiejętności i zdolności, ale także uzyskują doświadczenie twórczej aktywności. Samodzielna praca powinna przyczyniać się do nabywania umiejętności uczenia się, samorozwoju, zdolności do twórczego zastosowania zdobytej wiedzy, a także przystosowania się do dzialalnosci nauczycielskiej. Rozpatrzono specyfikę organizacji samodzielnej pracy studentów uczelni pedagogicznych jako skuteczny sposób podnoszenia poziomu wiedzy i utrwalania praktycznych umiejętności w studiowaniu dyscypliny „Drugi język słowiański”. Określono główne sposoby kształtowania motywacji studentów do samodzielnej pracy. Wśród nich wyróżniamy: uwzględnianie zainteresowań studentów; stosowanie metod interaktywnych; dobór twórczych, problematycznych zadań; możliwość samodzielnego wyboru tematu przez studentów; zawodowa orientacja zadań; zapewnienie możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami i inne. Zanalizowano stosunek godzin przeznaczonych na samodzielne przetwarzanie materiału do godzin pracy w audytorium. Zaproponowano skuteczne metody i formy organizacji samodzielnej pracy studentów. Określono przybliżone tematy pracy indywidualnej oraz system ćwiczeń językowych ukierunkowanych na pracę nad określonymi tematami i utrwalenie materiału. W artykule zauważono, że duże znaczenie w opracowywaniu przedmiotu ma twórcza samodzielna praca, która aktywizuje działania poszukiwawcze studentów filologii, sprzyja rozwojowi myślenia, wzmacnia pamięć, rozszerza analityczne myślenie.. W wynikach stwierdzono, że w warunkach edukacji spowodowanych globalną pandemią rola samodzielnej pracy studentów gwałtownie wzrosła. Ten rodzaj pracy stopniowo staje się liderem w organizacji procesu edukacyjnego. Samodzielna praca powinna być tak zorganizowana, aby rozwijała się osobowość każdego studenta, ponieważ główną funkcją samodzielnej pracy jest kształtowanie wysoko kulturowej osobowości.
Опис
The article examines the role of independent work in modern higher education institutions. It is defined that nowadays the independent work role is growing, in the process of which students gain new knowledge, skills, and abilities and gain creative experience. Independent study should contribute to the acquisition of skills to learn, self-develop, creatively apply the acquired knowledge and adapt to teaching. The specifics of the pedagogical educational institution students' independent work organization as an effective means of raising the level of knowledge and consolidation of practical skills in the study of the discipline “Second Slavic language” are considered. The main ways of forming students' motivation to work independently are determined. Among them are: • Taking into account the interests of students. • Use of interactive methods. • Selection of creative, problem-solving tasks. • The ability to choose the topic by students themselves. • Professional orientation of functions. • Providing opportunities to demonstrate their skills and others. The hours' ratio devoted to independent processing of material and hours for classroom work is analyzed. Practical methods and forms of organization of independent work of students are offered. Approximate topics of individual work and a system of linguistic exercises aimed at working on specific topics and consolidating the material are determined. The article notes that immense value in the course study is given to independent creative work, which activates the search activities of students of philology, promotes the development of thinking, strengthens memory, and expands analytical thinking. The conclusions state that in the conditions of education caused by the global pandemic, the role of students' independent work has sharply increased. This type of work is gradually becoming a leader in the organization of the educational process. Independent work should be organized so that each student's personality develops, as the primary function of independent work is the formation of a well-cultured personality.
Ключові слова
Praca audytoryjna, praca samodzielna, instytucja szkolnictwa wyższego, organizacja procesu edukacyjnego, motywacja studentów, classroom work, independent work, higher education institution, educational process organization
Бібліографічний опис
Bachyńska H. Samodzielna praca studentów pedagogicznych instytucji szkolnictwa wyższego w studiowaniu dyscypliny “Drugi język słowiański” / Halina Bachyńska, Tetiana Wilczyńska, Oksana Werbowetska, Nina Swystun // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 1. – С. 201–208.
Зібрання