Випуск 1 (2021)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 42
 • Документ
  Technical university students’ beliefs about second language learning
  (Berdyansk State Pedagogical University, 2021) Chugai, Oksana; Korbut, Oksana; Svyrydova, Larysa
  Demand for language proficiency of technical university students leads to recognition of enhanced efficiency in language instruction. Using effective methods can not work because the second language learners have other beliefs which contradict with each other. The article deals with technical university students’ beliefs about second language learning and implications for university language teachers. The results of the research provide information for better understanding of teachers and students’ responsibilities in a second language learning class. The data was gathered through the survey regarding students’ attitude towards second language learning and individual feedback via Zoom sessions. Students gave their opinion on eighteen statements using a five-point Likert scale from “strongly agree” to “strongly disagree”. We used descriptive statistics to calculate the median (beliefs of most of the students) and Inter-Quartile Range of each item (how scattered their responses were). The findings showed that most technical university students agree with the statements about second language learning, most of which are “myths”. Reflection on the results of the survey, providing additional input concerning controversial statements about language learning and discussion in groups contributed to better understanding of students’ needs. The implications of the study suggest that being aware of students’ beliefs about second language learning allows teachers to adjust instruction to the needs of students, share with students knowledge about the language, which they need to make language acquisition more effective. Further investigations may be devoted to comparing technical university students and teachers’ beliefs about second language learning.
 • Документ
  Формування структурних компонентів правової культури магістрів медицини
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Шульга, Наталія
  Зміни, які відбуваються в системі охорони здоров’я, вимагають невідкладного реформування української медичної освіти з метою формування в майбутніх магістрів медицини професійних компетентностей. Сучасне суспільство все більше усвідомлює свою залежність від якості правової освіти, оскільки рівень правової культури впливає на ефективність діяльності людини в соціумі. Особливо важливим є формування правової культури майбутніх магістрів медицини. Рівень сформованості їх правової культури впливає на вибір відповідних правомірних дій і вчинків у повсякденному житті. Сутнісний зміст правової культури майбутніх магістрів у нашому дослідженні розкривають чотири основні компоненти: когнітивний, функціональний, соціальний, особистісний. Розуміння норм і принципів медичного права, досвідченість у процесах регулювання професійної діяльності на основі вимог медичної етики, можливість аналізувати правовий зміст ситуацій професійної взаємодії і розробити стратегію власної поведінки – компетентності майбутніх магістрів медицини розкриває когнітивний компонент. Функціональний компонент виявляється у формуванні практичних умінь встановлювати конструктивні професійні стосунки з пацієнтами, лікарями та іншими суб’єктами лікувального процесу на основі норм і цінностей медичної етики та медичного права. Соціальний компонент професійної етики майбутніх магістрів відображає ставлення до етичних норм професійної діяльності, орієнтацію на милосердя і збереження життя та здоров’я пацієнтів. Особистісний компонент характеризує якості особистості: толерантність, тактовність, відповідальність, доброзичливість, самоаналіз, цілеспрямованість тощо, які утворюють гуманну спрямованість медичної діяльності. У дослідженні проведена оцінка сформованості структурних компонентів правової культури магістрів, наведені приклади використання в освітньому процесі Донецького національного медичного університету професійно-орієнтованих правових задач, дослідницьких анкет, опорних схем на практичних заняттях з дисципліни “Медичне право”.
 • Документ
  Морська англійська мова в забезпеченні безпеки мореплавства
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Тіщенко, Олена
  Англійська мова за професійним спрямуванням має значний вплив на формування сучасного фахівця морського транспорту. На сьогодні вона є одним із найважливіших засобів професійного спілкування фахівців морської галузі та є досить специфічною. У статті характеризуються особливості викладання іноземної мови в морських закладах вищої освіти; аналізується зміст дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»; розглядається значення викладання цієї навчальної галузі з метою забезпечення безпеки мореплавства, дається визначення термінів «професійно орієнтована англійська мова» (ESP), «для навчальних/академічних цілей» (English for Academic Purposes) і «для професійних цілей» (English for Occupational Purposes).
 • Документ
  Теоретичні засади моделювання процесу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Степанюк, Катерина
  Стаття присвячена проблемі моделювання процесу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи. Детально розкрито підходи учених до визначення поняття «модель», проаналізовано моделі професійної підготовки та формування дослідницьких умінь майбутніх фахівців У роботі наголошується, що модель формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи передбачає дотримання певних умов. Першою умовою щодо реалізації моделі є спрямування змісту професійної підготовки на поєднання наукової та навчальної роботи студентів. Наступною умовою є впровадження спеціальних занять з організації проєктної діяльності. Третьою умовою та важливим засобом формування дослідницьких умінь є використання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи спеціально змодельованих навчально-дослідницьких завдань. У статті зазначено, що розроблення навчально-дослідницьких завдань доцільно здійснювати з урахуванням: специфіки наукових методів і шляхів пошуку; визначення кола проблемних ситуацій; рівня самостійності, активності й відповідності дослідницьких дій; контрольних та оцінювальних заходів. Подається авторське визначення навчально-дослідницького завдання як проблемного, яке передбачає вивчення певних фактів та явищ, актуалізацію знань про них з метою вироблення й систематизації суб’єктивно нової інформації про дійсність. Авторкою розкрито особливості видів навчально-дослідницьких завдань, а саме: завдань на з’ясування сутності організації педагогічних досліджень; завдання на засвоєння змісту та послідовності проведення педагогічних досліджень; завдання на розвиток умінь здійснювати самоаналіз щодо проведеного педагогічного дослідження. Зазначено, що розв’язання навчально-дослідницьких завдань доцільно включати до змісту усіх методичних освітніх компонент освітньої програми 013 Початкова освіта на першому рівні вищої освіти. Результатом дослідження є висновки про те, що врахування організаційно-педагогічних умов формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи дозволить підвищити ефективність цього процесу під час реалізації експериментальної моделі підготовки здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  The peculiarities of using fiction films in teaching the practice of oral and written language of higher school students
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Ryzhkova, Svitlana
  The study revealed the great potential of methods of teaching English on the basis of authentic feature films, which is realized through the clarity of video materials, encouraging different means of perception, creating on their basis language situations closest to real, aesthetic function of cinema. The film was considered as a means of visualization: visual, auditory, verbal. It was also shown how to use a feature film to motivate students to communicate in the classroom, learn English and education in general. The paper found that feature film can be used in various fields of English language teaching. It is an effective means of developing skills of oral communication, listening, teaching vocabulary, grammar, writing, socio-cultural and regional aspects. Each area of study was considered separately. The paper considers aspects that need to be considered when using feature films in teaching English: technical characteristics of videos, organization of lessons based on films, the most effective use of films, learning difficulties and other problems that teachers may face when using feature films in training. In this work, the following criteria for the selection of feature films were defined: compliance of the language content of the film with the level of knowledge of students; compliance of the content with educational goals; compliance with the interests, psychological, age and social characteristics of students; language saturation; the ratio of sound and visual range; reflection of socio-cultural, country studies specifics; informational, artistic value; movie duration. Properly selected films contribute to the formation of intercultural competence of students, the development of artistic, aesthetic and cognitive needs and motives, as well as the formation of intellectual, linguistic, cultural, communicative abilities. The specifics of the language of authentic feature film were considered in the work: the use of spoken language by the characters, the dialogic nature of the language, its saturation with idioms, slang, abbreviations. As a result of the research it was established that the pedagogical potential of the methods of teaching English on the basis of feature films can be realized through the educational and methodological complex, which includes the feature films themselves, forms of working with them, tasks for each film.