Народознавство та хореографічний фольклор України : силабус освітньої компоненти на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет дисципліни: засвоєння базових знань з дисципліни «Народознавство та хореографічний фольклор України»; розширення і поглиблення знань з історіографії, етнографії і фольклористики, їх методології і методик, сучасної проблематики; формування вміння зберігати та примножувати моральні, культурні, національні цінності українського народу засобами хореографічного мистецтва; розвиток вміння проєктувати діяльність з хореографічного фольклору України, зокрема Запорізького краю, підвищення загального культурно-освітнього та професійного рівня майбутніх хореографів.
Опис
The purpose and subject of the discipline: assimilation of basic knowledge from the discipline "Folklore and Choreographic Folklore of Ukraine"; expansion and deepening of knowledge of historiography, ethnography and folkloristics, their methodology and techniques, modern issues; formation of the ability to preserve and increase the moral, cultural, and national values ​​of the Ukrainian people by means of choreographic art; development of the ability to project activities from the choreographic folklore of Ukraine, in particular of the Zaporizhzhia region, raising the general cultural, educational and professional level of future choreographers.
Ключові слова
Народознавство, український народ, звичаї та обряди, свята, фольклор, дитячий фольклор, українські народні ігри, побутові танці, ethnology, Ukrainian people, customs and ceremonies, holidays, folklore, children's folklore, Ukrainian folk games, household dances
Бібліографічний опис