Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 39
 • Документ
  Історія мистецтв : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. ОП «Середня освіта («музичне мистецтво та англійська мова»)
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Бузова, Олена Дмитрівна
  Мета та завдання курсу: Вивчення дисципліни «Історія мистецтв» має за мету вивчення світових досягнень у сфері образотворчого мистецтва та архітектури, розкрити сутність мистецтва як форми суспільної свідомості, як методу естетичного та морального виховання, як засіб образного пізнання навколишнього світу. Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є формування цілісного уявлення про історичний розвиток мистецтва; засвоєння основних мистецтвознавчих понять та відповідної термінології, розуміння зв’язків історії мистецтв з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини; засвоєння знань про особливості мистецтва різних епох і різних народів світу, про мистецьку спадщину, художників формування умінь використовувати отримані теоретичні знання у процесі самостійної творчої діяльності; об’єднання характеристики епохи з глибоким і конкретним аналізом кожного твору в його ідейно-художній єдності, в розгляді цього твору як вияву історичного процесу розвитку світового мистецтва в тісному зв’язку з минулим і майбутнім, в показі єдності конкретно-історичного й національного та всесвітньо історичного і загальнолюдського. Зміст дисципліни «Історія мистецтв» розроблено на основі відповідних положень щодо підготовки фахівців у сфері середньої освіти ), норм та традицій вищої університетської освіти, а також профілю освітньо-професійної програми. Предметом «Історія мистецтв» є вивчення найбільш визначних пам’яток світового та вітчизняного мистецтва. Метою навчальної дисципліни «Історія мистецтв» є духовно практичне освоєння художньо-естетичних досягнень світового та вітчизняного мистецтва. Курс покликаний сприяти збагаченню духовного світу студента, вихованню вміння бачити й розуміти твори мистецтва, сприймати художню культуру як невід’ємну частину загального розвитку і становлення компетентності сучасного фахівця. При вивченні дисципліни «Історія мистецтв» студент повинен знати: загальні відомості про художньо-історичний процес; особливості мистецтва різних культурних епох, їхні художні цінності та пріоритети; особливості, характерні ознаки, здобутки українського мистецтва; досягнення та персоналії в різних галузях світового та національного мистецтва; напрямки, види і жанри мистецтва; основні наукові концепції розвитку мистецтва; основні соціальні функції мистецтва; розвиток мистецтва України в різні історичні періоди. Уміти: аналізувати процеси становлення та розвитку мистецтва; усвідомлювати природу різних жанрів художньої творчості й видів мистецтв; орієнтуватися в багатому світі художніх явищ; давати порівняльну характеристику напрямкам, видам та жанрам мистецтва в вітчизняної й зарубіжної культури; збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти. Основними формами роботи в процесі вивчення курсу «Історія мистецтв» є: • виклад історико-теоретичного матеріалу викладачем з демонстрацією та аналізом прикладів художніх творів; • знання автобіографічних даних митців різних епох; • закономірності розвитку художніх стилів та жанрів; • аналіз художніх творів різних жанрів; • демонстрації та презентації;
 • Документ
  Методика викладання хорового диригування : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р., другий (магістерський) рівень вищої освіти
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2024) Бузова, Олена Дмитрівна
  Предметом вивчення навчальної дисципліни «Практикум за кваліфікацією. Диригування» є узагальнення музично-історичних відомостей про розвиток та становлення мистецтва диригування, його сучасний стан, визначення його як навчального предмету, проблеми пов’язані з розкриттям специфіки диригування. Органічно поєднуються питання розвитку стародавньої, класичної та сучасної музики, визначаються межі, в яких справджуються ті чи інші стильові концепції, характеристика творчості видатних зарубіжних та вітчизняні композиторів хорової музики. Метою викладання навчальної дисципліни “Методика викладання хорового диригування» є підготовка майбутнього фахівця не тільки до роботи за основною кваліфікацією вчителя музики, а й до викладання диригування, як складової навчальної дисципліни музично-педагогічної освіти, зокрема у педагогічному училищі чи педагогічному вузі. Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика викладання хорового диригування” є: •ознайомити майбутніх фахівців з науково-теоретичними основами диригування як виду мистецтва, його науковим апаратом; •сприяти систематизації знань, удосконаленню теоретичних навичок, набутих в курсі практичного диригування; •забезпечити методичну підготовку до викладання диригування в навчальних закладах музично-педагогічної освіти; •прищепити навички самостійної роботи з фаховою літературою, орієнтації в ній, а також закласти навички формування навчально-художнього репертуару. .
 • Документ
  Хорознавство : силабус навчальної дисципліни за освітньою програмою «Середня освіта («музичне мистецтво та англійська мова») на 2023-2024 ( 3 курс)
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2024) Бузова, Олена Дмитрівна
  Мета курсу – виховати висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати важливі завдання музичного виховання в такому виді музичної діяльності, як хоровий спів; прищепити необхідні теоретичні знання і практичні вміння та навички для організації і проведення вокально–хорової роботи під час уроку музики та в позакласній роботі, для створення різних видів перекладів хорових творів. Завдання курсу : • виховання у студентів любові до хорового мистецтва; • ознайомлення з історією хорового мистецтва і історією співацького виховання дітей на Україні; • засвоєння знань про структуру, тип, вид хорового колективу, його вокальну організацію, жанри хорового виконавства; • оволодіння навичками комплексного теоретичного, художньо-виконавського аналізу хорових творів; • ознайомлення зі структурою, функціями голосового апарату, особливостями дитячих голосів та специфікою вокального виховання дітей; • розвиток музичних здібностей /слуху, ритму, пам’яті, музичного й творчого мислення; • ознайомлення з основними принципами вокально-хорової діяльності, засобами художньо-виконавської творчості в колективі, вокально-хоровими технологіями, специфікою їх використання на уроках музики та в системі позашкільної музичної освіти; • формування навичок самостійного аналізу хорової партитури - усний та письмовий аналіз твору /загальний аналіз, музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський /. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: • історію хорового мистецтва і шляхи його розвитку; • конкретні теоретичні і практичні навички організаційного та виконавського характеру; • викальні характеристики учасників хору та шкільного хорового колективу; • принципи побудови репетиційної роботи вміти: • організовувати роботу академічних та дитячих хорових колективів; • аналізувати хорову партитуру; • самостійно працювати над хоровою партитурою; • добирати високохудожній репертуар у дитячому та юнацькому хорі.
 • Документ
  Теорія та методика роботи з танцювальним гуртком : силабус обов'язкової освітньої компоненти ОП "Середня освіта(Хореографія). Фітнес" спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія)
  (БДПУ, 2023) Мартиненко, Олена Володимирівна
  Мета та предмет курсу: формування професійної готовності майбутнього фахівця до керівництва танцювальним колективом (гуртком) в ЗЗСО та ЗПО з урахуванням сучасних освітніх вимог та соціальних запитів; засвоєння змісту традиційних та сучасних інноваційних методик педагогічної роботи; формування вмінь застосовувати набуті знання та міждисциплінарні зв’язки в професійній діяльності, генерувати креативні ідеї та дотримуватися правил академічної доброчесності.
 • Документ
  Композиція і постановка танцю : силабус обов'язкової освітньої компоненти ОП "Середня освіта (Хореографія). Фітнес" спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія), 4 курс
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Мартиненко, Олена Володимирівна
  Курс є обов’язковою навчальною дисципліною циклу професійної підготовки здобувачів І рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Середня освіта (Хореографія). Фітнес», вивчається протягом трьох курсів (6 семестрів) і передбачає вивчення важливих тем з практичним їх впровадженням тобто створенням та публічним показом творчого продукту (танцювальні номери, мистецькі проєкти). 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Композиція і постановка танцю» є: - ознайомлення з особливостями роботи хореографа над створенням дитячого танцювального репертуару; - ознайомлення з теоретичною основою композиції і постановки танцю, законами драматургії та специфікою їх використання в хореографії; - ознайомлення з літературно-графічною системою запису хореографічних постановок, формування вмінь та навичок роботи над постановкою танцю за записом; - формування вмінь і навичок роботи над постановкою концертних номерів та творчих проєктів для різних вікових дитячих категорій; - розвиток вмінь розробки та презентації сценарного плану тематичної концертної програми; - розвиток незалежного творчого мислення, індивідуальності та організаторських здібностей; - розвиток навичок командної роботи, вміння керувати часом, досягати якісного результати виконання творчого продукту; - виховання танцювальної культури та прагнення до професіоналізму.