Розуміння щастя людьми похилого віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
У тексті проведено аналіз концепції щастя, яке є центральною системоутворювальною категорією в житті кожної особистості. Показано, що розуміння цього поняття залишається неповним, адже воно інтердисциплінарне та вивчається різними науками, такими як філософія, соціологія, етика та психологія. Зазначено, що історія вивчення щастя має давні коріння, починаючи з античності. Філософські течії, такі як евдемонізм та французький матеріалізм, вплинули на розуміння щастя як кінцевої мети людської діяльності. В тексті висвітлено погляди великих давньогрецьких філософів, таких як Демокрит, Аристотель та Епікур, на те, як досягти щастя та його роль в моральному способі життя. Вказано на розвиток інтересу до позитивних аспектів людської життєдіяльності в XX столітті, особливо у контексті позитивної психології. Виділено внесок М. Селігмана та М. Аргайла у вивченні щастя, де останній визначив його як усвідомлення задоволеності власним життям та запропонував три концепції щастя. Зроблено висновок, що поняття щастя є складним та багатогранним, і наукове вивчення його включає різні підходи та погляди. Висвітлено проблематику щастя та психологічного благополуччя, проведено аналіз підходів визначених авторами. Зокрема, у працях таких науковців, як А. Вороніна, Н. Виничук, І. Джидар’ян, В. Духневич, Л. Жуковської, Є. Ільїна, Л. Куликова, Д. Леонтьєва, В. Татаркевич, М. Фетіскіна, О. Ширяєвої та інших, були проаналізовані різні аспекти розуміння щастя. І. Джидар’ян визначила належність до певних груп як один із ключових чинників суб’єктивного благополуччя, вказавши на формування простору підтримки й емоційного комфорту. Ф. Хейліхен розглянув щастя в контексті психологічного пристосування та свідомого контролю особистості над відхиленнями від оптимального стану, виокремивши компоненти, які допомагають досягти щастя. Л. Левіт запропонував багаторівневу системну модель щастя, враховуючи внутрішній потенціал та його реалізацію, яка належить до евдемонічної групи сучасних теорій позитивної психології. Л. Бондар у соціально-філософському дослідженні зазначила ціннісно-праксеологічний аспект феномена щастя, розкривши його через взаємозв’язок людської діяльності та щастя. Також в тексті висвітлено підходи визначених науковців, таких як В. Зацепін, Ф. Хейліхен, Л. Левіт та інших, до розуміння щастя як екзистенційного аспекту та його ролі в соціальному та індивідуальному житті. У сучасній психологічній науці висвітлено різні аспекти щастя, такі як задоволеність життям, цінність та позитивний афективний стан. Окремий акцент робиться на понятті «якість життя», де суб’єктивне благополуччя пов’язано з щастям та задоволеністю життям, які визначають оптимальне функціонування особистості. У досліджені проведено аналіз різних аспектів розуміння щастя як цінності. Висвітлено погляди вчених на щастя як об'єкта прагнень особистості та результату її діяльності. Підкреслено, що щастя може виступати як додатковий мотив, який збагачує процес діяльності. Звернено увагу на аспект щастя як почуття або емоції. Визначено, що щастя супроводжується емоційним підйомом, виражається в радості, задоволенні, блаженстві. Зазначено, що щастя можна розглядати як складну гаму позитивних емоцій, які переважають над негативними. Виділено, що поняття щастя є багатогранним і включає суб'єктивні та об'єктивні компоненти. Розглянуті компоненти різною мірою вносять внесок у загальний рівень щастя, охоплюючи такі аспекти, як соціальна стабільність, матеріальний добробут, наявність сенсу життя, любов, соціальний статус та інші. Окремий аналіз здійснено у контексті людей похилого віку. Використано Оксфордський опитувальник для визначення рівня щастя, а результати опитування розкрили, що 45% респондентів мають середній рівень щастя, тоді як 55% - нижчий. З'ясовано основні фактори щастя для цієї групи, включаючи родину, друзів, фізичне та соціальне активності. У висновках дослідження визначено, що хоча більшість респондентів не вважає себе щасливими, вони добре розуміють, як досягти щастя, і вказують на різні шляхи досягнення цього стану.
Опис
Ключові слова
Щастя, соціальне благополуччя, суб’єктивне благополуччя, особистісні орієнтири, оптимізм
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Розуміння щастя людьми похилого віку / О. В. Горецька // Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 р.) / за заг. ред. О. В. Горецької. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 276–282.