Основи наукових досліджень : силабус на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус освітнього компонента "Основи наукових досліджень" за освітньою програмою «Соціальна робота та практична психологія» на 2023-2024 н. р. Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти цілісного бачення проблематики соціально-педагогічних і соціальних досліджень, знання, вміння визначення предмету, мети, завдань та вибору адекватних методів і методик дослідження соціально-педагогічних і соціальних процесів і явищ; підвищити теоретично-методологічну, науково-дослідницьку культуру майбутніх соціальних працівників. Предмет курсу: методика організації науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота.
Опис
Syllabus of the educational component "Fundamentals of Scientific Research" under the educational program "Social Work and Practical Psychology" for 2023-2024. The purpose of the course is to form applicants for higher education a holistic vision of the problems of socio-pedagogical and social research, knowledge, ability to determine the subject, purpose, objectives and choice of adequate methods and methods for the study of socio-pedagogical and social processes and phenomena; to increase the theoretical and methodological, research culture of future social workers. Subject of the course: methodology for organizing research activities of applicants for higher education in specialty 231 Social work.
Ключові слова
науково-дослідницька діяльність, курсова робота, магістерська робота, соціальна робота, соціальна педагогіка, research activities, coursework, master's work, social work, social pedagogy
Бібліографічний опис
Попова А. С. Основи наукових досліджень : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Соціальна робота та практична психологія» на 2023-2024 н. р. – Запоряжжя : БДПУ, 2023. – 7 с.