Практична стилістика української мови : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Практична стилістика – галузь стилістики, що розглядає способи та форми застосування мовних одиниць залежно від мети і змісту висловлення, умов і сфери спілкування. Як навчальна дисципліна практична стилістика містить рекомендації щодо вибору мовних засобів відповідно до тієї чи іншої ситуації спілкування. Мета викладання курсу «Практична стилістика української мови» – як завершальна дисципліна у циклі лінгвістичних наук вона узагальнює і підсумовує знання про весь курс сучасної української літературної мови, її функціональний аспект. Вона допомагає глибше пізнати природу і сутність мови, її художньо-естетичну цінність, утверджує норми літературної мови, підносить культуру мовлення в різних сферах діяльності людини. Завдання практичної стилістики – поглибити навички володіння усною та писемною формами літературною мовою в усій різноманітності її виразових засобів. Програмні результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: основні поняття і категорії стилістики, її понятійний апарат; систему стилів сучасної української мови, їхні мовностильові особливості, співвідношення функціональних стилів і форм мовлення, процеси взаємодії стилів та їх цілісність; стилістичні ресурси мови (стилістичний інвентар мови) та закономірності функціонування мовних одиниць усіх рівнів у межах кожного зі стильових різновидів; буде вміти: описувати у формі загальної стилістики шляхом визначення маркованих і нейтральних мовних засобів, емоційно та експресивно забарвлених елементів тексти, що належать до різних функціональних стилів української мови; аналізувати різностильові тексти, визначаючи підстилі, жанри, засоби творення, можливі помилки та способи їх уникнення; здійснювати стилістичну характеристику фонетичних, лексичних і граматичних засобів української мови; здійснювати стилістичний аналіз текстів зі стилістичними фігурами та тропами; враховувати взаємозв’язки двох форм мови – писемної та усної, виявляти книжні та розмовні елементи; редагувати тексти, виявляти і виправляти відхилення від стилістичних норм; використовувати мовні стилі і жанри відповідно до місця, часу, обставин, статусно- рольових характеристик партнера.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павлик Н. В. Практична стилістика української мови : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 8 с.