І. Франко про антиюдейську полеміку в Тлумачній Палеї

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Серед давніх творів космогонічного характеру особливе місце займає Тлумачна Палея. Виразний полемічний характер відрізняє цю пам’ятку від подібних творів. Дослідники ХІХ–ХХ ст. та деякі сучасні, як-от Владімір Мільков, схильні вважати її автором/компілятором мешканця Київської Русі. І. Франко, наприклад, припускає, що це міг бути грек священицького сану. В нашому дослідженні ми аналізуємо антиюдейську полеміку в тексті Тлумачної Палеї та думку про неї І. Франка. Український науковець високо оцінює пам’ятку, оскільки вона містить апокрифи, котрі вчений збирав для свого знаменитого видання “Апокрифів і легенд з українських рукописів”. Однак дослідник дуже обережний у називанні місця й особливо часу постання цієї пам’ятки. Перспективним вважається аналіз основних концептів у тексті Тлумачної Палеї, що може дати певне розуміння, коли й де вона могла постати. Оскільки основна полеміка звернена проти іудаїзму (Палея, або “Бытіє толковоє на Іудея”, містить також антимусульманські та антиязичницькі висловлювання), ми досліджуємо саме цей аспект. І. Франко помічає, що, на противагу антикатолицьким різким і довготривалим випадам, антиюдейська полеміка не мала значного поширення в Київській Русі. Можна сказати, що Тлумачна Палея містить основну суму цієї полеміки, якщо брати до уваги києворуський період. Проаналізовані тези, в яких містяться повчання, тлумачення, напучування та більш різкі випади проти іудаїзму та його представників, підтверджують думку І. Франка про те, що ці тези не могли виражати радикальні настрої тодішніх християн. Можливо, полеміка не виходила за межі літературних творів. Відсутність фактів про юдейський рух у ХІІІ ст. виявилась найслабшою ланкою в концепції Васілія Істріна (головного рецензента І. Франкової збірки апокрифів) щодо часу постання Тлумачної Палеї. Висновок нашого дослідження такий: без залучення нових історичних відомостей про релігійні процеси в києворуський період ми не можемо визначати точний час постання цієї пам’ятки, оскільки її полеміка має літературний характер.
Опис
Among the ancient cosmogonic texts, Tlumachna Paleia occupies a special place. An explicit polemical character distinguishes this monument among similar texts. The researchers of the XIX–XX centuries as well as modern ones (for example Vladimir Milkov) suggest that the author/compiler of Tlumachna Paleia was from Kyivan Rus. I. Franko says that the author could be a priest from Greece. In our study, we analyze the polemic against Judaism in the text of Tlumachna Paleia and I. Franko`s interpretation of this problem. I. Franko highly appreciates this monument because of numerous apocrypha, which he collected for his famous work “Apocrypha and legends from Ukrainian manuscripts”. However, I. Franko is very cautious in naming the place and especially the time of the creation of Tlumachna Paleia. The analysis of the main concepts in the text of Tlumachna Paleia can give a certain insight into where and when it could appear. Since the polemic concerns mainly Judaism (Tlumachna Paleia also contains anti-Muslim and anti-pagan statements), we are researching this aspect. I. Franko notices that this polemic was not radical or fanatical. Tlumachna Paleia contains the main sum of the anti-Judaism polemic in conditional Kyivan period. In our work, we analyze these polemical theses and conclude that these instructions, interpretations and even more severe attacks against Judaism could not express the extreme situation in religious life. I. Franko says that this polemic might have just a literary character. Lack of the facts about the Jewish movement in XIII century appeared to be the weakest point in the concept of Vasilii Istrin (main reviewer of I. Franko's collection of apocrypha) concerning the time of the creation of Tlumachna Paleia. To determine whether Tlumachna Paleia was written/compiled in Kyivan Rus the further researches are needed as well as new historical approvals of religious situation of that period. Our work confirms I. Franko`s statement about nonviolence in the polemic against Judaism.
Ключові слова
Тлумачна Палея, Іван Франко, давня література, історія української літератури, полеміка, іудаїзм
Бібліографічний опис
Борщ С. І. Франко про антиюдейську полеміку в Тлумачній Палеї / Світлана Борщ // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 16. – С. 20-26.
Зібрання